Duurzaam regionaal expertisenetwerk

In 2023 voeren we een regionaal overleg CTER waarin we als samenwerkende organisaties trends en ontwikkelingen bespreken en duiden. Ook adviseren we hoe partners die moeten aanpakken. Het regionaal verbindend overleg is een lerend netwerk en sluit aan op de bestaande aanpak van CTER. Door sleutelfiguren vanuit partnerorganisaties te betrekken bij het netwerk willen we kennis en kunde samenbrengen aan een tafel. Maar ook roepen we hiermee partners op om (vroeg)tijdig trends en ontwikkelingen te delen en (gezamenlijk) stelling te nemen tegen ongewenste aantasting van de (lokale) democratische rechtsorde in Noord-Holland.

Een belangrijk onderdeel van ons werk binnen CTER is het initiëren, organiseren en aanjagen van netwerken. Dat doen we zowel bestuurlijk, ambtelijk als maatschappelijk. Immers, alles zelf doen is optellen, samen doen is vermenigvuldigen.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Netwerken opbouwen en onderhouden om nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en de regionale slagkracht vergroten.
Beoogde resultaten
  1. Netwerkdag 2023: We organiseren de tweejaarlijkse netwerkdag CTER voor allerlei professionals, waarbij we (intensiever) samenwerken met collega’s van het project Zorg en Veiligheid. De inhoud van de netwerkdag is de komende editie nadrukkelijk ook gericht op professionals uit jeugd- en onderwijsorganisaties.
  2. Opzet Informatieplein CTER: Partijen delen lokale trends en ontwikkelingen in een “informatieplein” op regionaal niveau. Ze versterken en breiden de lokale aanpak uit door expertise te bundelen en handelingsperspectieven aan te reiken. Het informatieplein wordt in 2023 minimaal 2 keer georganiseerd.
  3. Living labs: 4 maal per jaar organiseren we met partnerorganisaties een zogenoemd living lab rondom een actueel (regionaal) thema. Dit is een online sessie voor iedereen die actief is op het gebied van contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Daar delen we ervaringen en kennis en bespreken we wat er gebeurt in onze regio. Deelnemers kunnen vragen en dilemma’s voorleggen. Binnen die sessie organiseren we ook weer een verdiepende expertsessie. Lessen en eventuele tips delen we vervolgens met ons netwerk.
  4. Communicatie: Bij alle projectactiviteiten en initiatieven bekijken we welke communicatiekansen er liggen. Daarmee willen we bewustwording en betrokkenheid vergroten bij medewerkers binnen partnerorganisaties. Het communicatieplan 2022 is de basis. Dat voeren we in 2023 verder uit. Denk aan het ontwikkelen van een podcast en/of het geven van een interview. Het project levert in ieder geval een animatie op over de aanpak van CTER, een podcast en een infographic over minimaal 2 CTER-actualiteiten.