Cyber

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2019-2022 is op 22 september 2022 verlengd met een jaar (2023). Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben daarin “digitaal weerbare gemeenten” tot een prioriteit gemaakt. Gemeenten maken hun eigen organisatie op orde)maar willen ook inwoners en bedrijven bewuster maken door hen te stimuleren preventieve maatregelen te nemen. De afgelopen periode heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gekeken hoe een digitale veiligheidsaanpak in deze plannen een plek kan krijgen. Dat gebeurde in overleg met Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV). Dat de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit de komende jaren belangrijk is, blijkt ook uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het wordt ook duidelijk in de keuzes die gemaakt zijn bij de vorming van de landelijke (concept)Veiligheidsagenda 2022-2026, waarin cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit speerpunten zijn. Uit de Veiligheidsmonitor 2021 van het het ministerie van JenV en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit vrijwel net zo vaak slachtoffers maken als traditionele criminaliteit. En het aandeel van online criminaliteit groeit in de politiecijfers waar de traditionele criminaliteit een daling laat zien.

Aanpak en prioriteiten

Professionals binnen de eenheid Noord-Holland die werken aan de ‘Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit’ doen dit voor en namens de 32 gemeenten, politie en het OM.  Cyberveiligheid omvat zowel de aanpak van cybercrime als van gedigitaliseerde criminaliteit. Cybercrime gaat over delicten die worden gepleegd met en zijn gericht op een ICT-middel. Voorbeelden zijn hacken, DDOS-aanvallen, malware, ramsonware virussen etc.. Gedigitaliseerde criminaliteit heeft betrekking op delicten die worden gepleegd met een ICT-middel maar die NIET zijn gericht op een ICT-middel. Voorbeelden zijn phishing, marktplaatsfraude, bedreigingen via Twitter, identiteitsfraude via Facebook etc..
De kern van onze aanpak draait om het vergroten van de cyberweerbaarheid van onze inwoners. De manier waarop we dit doen verschilt per organisatie. Gemeenten leggen het accent op preventieve maatregelen. Ze willen personen en organisaties bewust maken van de gevaren. Voorlichting over de risico’s en de mogelijke maatregelen maken hier onderdeel van uit. Politie en OM investeren in de aanpak door meer aan opsporing van deze criminaliteit te doen. Dit maakt het mogelijk om kennis en capaciteit bij het OM op niveau te brengen en de internationale en publiek-private samenwerking verder te ontwikkelen.    
Sinds 2022 maken de eenheidsleiding van politie en het OM structureel onderdeel uit van bestuurlijke en strategische sturing van het project door deelname vanuit de eenheidsleiding van politie en de plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie parket Noord-Holland.
Met de plek die de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in de lokale veiligheidsplannen naar verwachting krijgt, blijven de ambities onverminderd hoog.
De aanstelling van een duo-projectleider cybercrime binnen NH-SV is een welkome aanvulling op het team.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft, in een zogenoemde routekaart, verschillende adviezen waarmee gemeenten zich weerbaar kunnen maken tegen cybercriminelen. 
Die activiteiten hangen samen met de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden:
1.    Informatiebeveiliging: het eigen huis op orde brengen en houden.
2.    De voorbereiding op cyberincidenten- en crises.
3.    Het regisseren van het lokaal veiligheidsbeleid, inclusief de preventieve aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.
4.    De aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

We verwachten dat alle hierna genoemde activiteiten in de loop van 2023 worden uitgebreid.

 

Lees meer

Deelprojecten Cybercrime

We pakken dit aan in deze deelprojecten:

1. Vergroten van de cyberweerbaarheid

Wat houdt het in?

Gemeenten willen hun eigen cyberweerbaarheid verstevigen, om hun dienstverlening, bedrijfsvoering en bescherming van gemeentelijke (basis)informatie zeker te stellen. De impact van een mogelijke verstoring is groot en uit onderzoek blijkt dat de kans op zo’n aanval toeneemt. Als zich een (cyber)incident voordoet, is snel en adequaat schakelen tussen functionarissen onderling en met bestuurders essentieel. NH-SV helpt in 2023  om ambtenaren en bestuurders die zich bezighouden met openbare orde en veiligheid enerzijds en informatieveiligheid anderzijds, met elkaar in contact te brengen. Dat doen we door masterclasses en ontmoetingen te organiseren.

Doelen
 • Kennis en informatie samenbrengen door informatieveiligheid en openbare orde en veiligheid samen te brengen.
 • Het netwerk van en binnen gemeenten extra versterken. Ze hebben elkaar nodig bij het digitaal weerbaarder worden tegen dreigingen zoals hacking, ramsomware en sabotage/diefstal van geld door criminelen of hacktivisten.
 • Helpen om op een laagdrempelige en ludieke manier ambtenaren bewuster te maken van de gevaren dat ook door eigen menselijk gedrag wordt veroorzaakt. 
Beoogde resultaten
 • Een masterclass voor Chiefs Information Security Officers (CISO’s) en collega’s van gemeentelijke afdelingen Openbare Orde en Veiligheid over trends, ontwikkelingen en goede voorbeelden in de samenwerking.
 • We bieden, in samenwerking met cybersecuritybedrijven, trainingen en informatie aan. Hiermee kan een gemeentelijke organisatie alerter worden op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

2. Voorbereiding op cyberincidenten- en crises

Wat houdt het in?

De 3 veiligheidsregio’s hebben de regie over maatregelen om binnen onze eenheid weerbaarder te worden tegen cyberincidenten en -crises. De digitale afhankelijkheden zijn steeds groter. De gevolgen van cyberaanvallen voor gemeenten en andere overheden zijn groot en kunnen leiden tot de uitval van vitale systemen. De permanente dreiging van zowel andere staten als cybercriminelen is onverminderd hoog.

De 3 veiligheidsregio’s en NH-SV werken aan een digitaal veiliger gebied. De veiligheidsregio’s doen dit vanwege crisisbeheersing, het vertrekpunt van NH-SV is openbare orde en sociale veiligheid. De aanpak wordt effectiever en efficiënter als we met elkaar samenwerken en onze activiteiten en maatregelen op elkaar afstemmen.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Beleid en uitvoering stroomlijnen bij de ondersteuning van gemeenten.
 • Slimmer gebruikmaken van elkaars netwerken en kennis en kunde.
 • Een grotere bestuurlijke betrokkenheid bij de aanpak.
Beoogde resultaten
 • NH-SV en veiligheidsregio’s informeren elkaar periodiek over beleid en uitvoering ten aanzien van de preparatie op cyberincidenten. Te starten met een gezamenlijke bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2023;
 • NH-SV en de veiligheidsregio’s stemmen de beleidsplannen voor de periode 2024-2027 op elkaar af;
 • Een onderzoek naar de kansen om de samenwerking tussen gemeenten en de veiligheidsregio’s te verstevigen. In 2023 worden met de bestuurlijk ambassadeurs vastgesteld waar de grootste kansen liggen voor contacten met de veiligheidsregio’s en worden minimaal 2 verbetervoorstellen uitgevoerd.

3.1 Het slachtoffer spreekt

Wat houdt het in

Sinds 2021 komen slachtoffers van cyberdelicten uit onze gemeenten op de website www.hetslachtofferspreekt.nl aan het woord. Het delen van ervaringen is een goede manier om deze misdaad te voorkomen.

In 2022 zijn 13 verschillende slachtofferverhalen via verscheidene media gepubliceerd. In de zomer hebben twee studenten van de Saxion Hogeschool het project geëvalueerd. Ze keken zowel naar de inhoud van de aanpak als naar het samenwerkingsproces. Gemeentelijke partners willen  in 2023 met het project doorgaan, met extra aandacht voor publiek-private samenwerking en een evenwichtiger betrokkenheid vanuit alle partners.

Doelen en resultaten

Doelen
 • We informeren inwoners van Noord-Holland over cybercrime door ervaringen te delen.
 • We zorgen dat de boodschap inwoners en ondernemers bereikt.
 • We verspreiden de kernboodschappen en de informatie zo breed mogelijk onder de verschillende doelgroepen. We brengen de informatie op een kostenefficiënte en pakkende manier door ervaringen in beeld en woord te delen.
 • In de communicatie gebruiken we specifieke cases uit de eenheid Noord-Holland.
 • De meldings- en aangiftebereidheid van online criminaliteit in de eenheid Noord-Holland neemt toe in 2023. Uit onze regionale Veiligheidsmonitor 2021, die in 2022 beschikbaar kwam, blijkt dat minder dan de helft (46%) van alle slachtoffers zich gemeld heeft bij een instantie. Het aandeel dat ook aangifte deed is een stuk kleiner, namelijk 18%. De meldings- en aangiftebereidheid verschillen per type delict. Bij fraude met betalingsverkeer is het verschil in melden en doen van aangifte het grootst. Ongeveer 75% meldt dit bij een instantie, maar 28% doet ook aangifte. Het zijn vooral de digi-tieners (15-24 jaar) die slachtoffer worden van online criminaliteit (21%). Zij doen het minst vaak melding en aangifte. Dit bleek uit onderzoek in de eenheid naar online criminaliteit, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van NH-SV. 
Beoogde resultaten
 • De samenwerking tussen de overheid en private partijen wordt groter. Te denken valt aan telecombedrijven, de bankensector en online handelsplaatsen. De werkgroep PPS (publiek-private samenwerking) doet minimaal 3 voorstellen om inwoners tips te geven over het tegengaan van cybercrime en digitale criminaliteit.
 • Het delen van ervaringen is een goede manier om cybercrime te voorkomen. De soorten cybercrime waar inwoners slachtoffer van (kunnen) worden, varieert. Die diversiteit komt terug in de vertelde verhalen. Daarmee kunnen we beter voorkomen dat mensen slachtoffer worden;
 • In 2023 vertellen professionals in regionale media meer over manieren waarop je voorkomt dat je slachtoffer van cybercriminelen wordt.
 • We gebruiken social media meer om de digi-tieners te bereiken.
 • De website www.hetslachtofferspreekt.nl met unieke lokale slachtofferverhalen uit onze eenheid krijgt een steviger verankering waarbij andere sites verwijzen naar www.hetslachtofferspreekt.nl;
 • De volledige serie slachtofferverhalen wordt in 2023 gebundeld in een boek

 

3.2 Weerbaarheid jeugd versterken

Wat houdt het in?

Een belangrijke slachtoffergroep is de jongeren in onze regio. Jongeren zijn regelmatig online actief en worden relatief ook vaak slachtoffer van cybercriminaliteit. De afgelopen jaren zijn verschillende projecten onder regie van NH-SV opgestart.  Het online spel HackShield bleek een van de meest aansprekende games. HackShield is een spannend spel over de gevaren op internet. De game leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.

Maar liefst zeventien Noord-Hollandse gemeenten hebben ervaring opgedaan met deze online game; jongeren uit 17 gemeenten hebben de game gespeeld. Het is ook mogelijk dat verschillende gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met HackShield. NH-SV kan daarbij ondersteunen. Op basis van de ligging van gemeenten worden dan groepen samengesteld. 'Als (minimaal) 8 gemeenten tegelijk beginnen met de game en daarover communiceren naar jongeren, kan dat de belangstelling vergroten. Een grote hoeveelheid deelnemers aan de game levert vervolgens meer ervaringen op en kan helpen om het spel verder te ontwikkelen.'

En verder:
In 2023 zoeken we afstemming/intensiveren we onze relatie met Stichting Halt, die zich richt op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit, en (eventueel) andere jeugdpartners die aan weerbaarheid bijdragen. Zo krijgt NH-SV zicht op het lesaanbod over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit op scholen. We gaan met Halt onderzoeken of en in hoeverre het aanbod op scholen rondom de aanpak van online criminaliteit voldoende is. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tot een samenwerking m.b.t. een video, met als primaire doelgroep ouders & docenten. De korte video zal informatief zijn over de gevaren van cyber- en digitale criminaliteit onder jongeren. De video zal makkelijk deelbaar zijn in app-groepen waarin ouders & docenten zich bevinden. Dit idee is ontstaan n.a.v. de video die in 2022 is gemaakt door Halt in samenwerking met NH-SV (weerbare jeugd). T.b.v. de kosten van de totstandkoming van deze video zullen we een aanvraag doen bij de Citydeal Lokale weerbaarheid Cybercrime.

Hiernaast gaan we in overleg met collega’s van het project Criminele aanwas. We bezien in hoeverre we kunnen samenwerken op specifieke thema’s zoals cryptocurrency.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Goede acties zoals HackShield ondersteunen.
 • Gemeenten deze acties laten opnemen in hun gemeentelijke jeugd- en veiligheidsaanpak;
 • Initiator Noord-Holland zal in 2023 aanhaken bij de inmiddels 134 betrokken gemeenten;
 • Inzicht krijgen in het gedeelte dat over cyber gaat in de lesstof die Halt aanbiedt op scholen;
 • Halt het belang tonen van het onderwerp cyber in lesstof;
 • Samenwerking Halt intensiveren;
 • Streven naar de totstandkoming van een makkelijk deelbare video;
 • Desgewenst ondersteuning bieden vanuit NH-SV. We kunnen lesstof aanvullen, andere informatie delen en meedenken;
 • Met Halt naar het effect van de lessen kijken. Vervolgens bespreken met elkaar hoe de lesstof succesvol kan zijn.
Beoogde resultaten
 • In 2023 begint een groep van minimaal 8 Noord-Hollandse gemeenten die gezamenlijk kijken hoe ze jongeren voor HackShield kunnen interesseren.
 • In 2023 vindt minimaal een Hackshieldbattle plaats;
 • We zetten het thema cyber en gedigitaliseerde criminaliteit op de kaart in het voorlichtingsaanbod voor het onderwijs. De gesprekken met Halt en het CCV leveren een voorstel op voor een lesaanbod voor middelbare scholen. 

3.3 RE_BOOTCMP

Wat houdt het in?

Grofweg zien we, ook in onze regio, twee typen jonge daders. Jongeren met specifieke IT-vaardigheden kunnen die inzetten voor cybercrime. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen.

Het project re_B00TCMP is primair op deze doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die op de grens van het strafrecht zitten.

Gemeenten die meedoen aan het project werven scholen om een les in te plannen. De politie en een cybersecuritybedrijf geven op verschillende scholen gastlessen. De jongeren maken een zogenoemd assessment, waarbij hun vaardigheden en kans op grensoverschrijdend gedrag worden beoordeeld. Aan het eind krijgen ze een score hiervoor. Wanneer een jongere qua risicoprofiel en ICT-vaardigheden meer dan goed scoort, krijgt hij of zij een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan re_B00TCMP. Onder andere cybersecuritybedrijven, politie, Openbaar Ministerie en ethische hackers informeren de jongeren op deze bootcamp over de risico’s, gevaren en mogelijk vervelende effecten van hun online gedrag.

Bij een positieve evaluatie eind 2022 kan re-B00TCMP in 2023 ook plaatsvinden. 

Doelen en resultaten

Doelen
 • Gedragsverandering en handelingsperspectief bieden voor jongeren (12-25 jaar) met de neiging om online de grens op te zoeken. We doen dit door hen te laten zien wat de grenzen zijn, welke positieve kanten hun IT-talent heeft en welke carrièrekansen er liggen. Daarnaast richten we ons op de ouders, verzorgers en docenten van jongeren. We bieden hen hulpmiddelen om hun kinderen hierin te begeleiden waar nodig.
 • Het voorkomen van cybercrime door ons te richten op jongeren met de neiging om online de grens op te zoeken. Hiermee doorbreken we een potentieel crimineel carrièrepad en voorkomen we dat zij hun talenten misbruiken voor het plegen van cybercrime.
Beoogde resultaten
 • Lokale en regionale versterking van cyberpartners door het samenbrengen van gemeenten, politie, cybersecuritybedrijven en Op basis van de evaluatie besluiten we of en in welke vorm wederom een re_B00TCMP te organiseren.

3.4 Aanpak Geldezels

Wat houdt het in?

Criminelen hebben lokale netwerken nodig om geld ongezien weg te kunnen sluizen van bankrekeningen van slachtoffers naar de leden van een criminele groep. De tussenpersoon die voor dit doorsluizen wordt gestrikt en dus misbruikt wordt, noemen we een geldezel.

Naar voorbeeld van de gemeente Haarlem startte onder regie van NH-SV een regionale aanpak in 2021 waarbij de idee was om de preventieve interventies (gemeenten) in samenspraak met de repressieve aanpak te koppelen. De interventiekaart met negen interventies was en is te gebruiken als hulpmiddel. In de opsporing is de ‘wasstraat’ een interventiemogelijkheid waarbij verdachten op het politiebureau worden ontboden en gehoord. Zij kunnen straffen opgelegd krijgen variërend van taakstraffen, geldboetes tot het betalen van een schadevergoeding en bijzondere voorwaarden. In de gemeente Haarlem is nu drie keer ingezet op een dergelijke wasstraat.

Vanuit de politie en het OM kan geen invulling (meer) worden gegeven aan een separate geldezelaanpak. In 2023 zal vanuit het LMIO en de lancering van Centurion ingezet worden op gedigitaliseerde criminaliteit. Vanuit die invalshoeken zullen, als onderdeel van de daarin te kiezen strategieën, ook geldezels worden aangepakt. Er is geen ruimte om daaraan separaat een geldezelaanpak te prioriteren. Verder geldt (m.u.v. de gemeente Haarlem) dat er nog geen convenant is afgesloten t.b.v. informatie uitwisseling tussen politie, gemeenten en andere partners op basis waarvan een inzet kan worden gepleegd zoals voorgesteld in de in 2022 uitgewerkte interventiemogelijkheden buiten het strafrecht om. Vooralsnog is afgesproken dat wanneer het convenant is  ondertekend opnieuw naar de mogelijkheden zal worden gekeken naar een bijdrage vanuit NH-SV t.b.v. de alternatieve niet strafrechtelijke interventies t.b.v. de geldezel-aanpak. Wanneer vanuit de invalshoek van LMIO en de aanpak van Centurion geldezels worden aangepakt, zullen gemeenten inzetten op preventie. Te denken valt hierbij aan de inzet van voorlichting zoals een online campagne, de inzet van flyers en socal media. Met als doel de jongeren te wijzen op de enorme gevolgen van het zijn van een geldezel.

Doelen en resultaten

Doelen
 • We verhogen de weerbaarheid van jongeren en ouders om verder afglijden te voorkomen en beperken zo het slachtofferschap.
 • Een gezamenlijke inzet overwegen tussen OM, politie en gemeenten op dit onderwerp wanneer dit past binnen de aanpak Centurion;
 • We hebben inzicht in de aantallen verdachte geldezels in onze eenheid via informatie vanuit het LMIO;
 • Gemeenten aansporen de aanpak van geldezels op te laten nemen in hun gemeentelijke jeugd- en veiligheidsaanpak;
 • Het vergroten en verstevigen van de samenwerking met partijen in het na-traject zoals reclassering, schuldhulpverlening, jongerenwerk, slachtofferhulp, wooninstanties etc.
Beoogde resultaten
 • Een online campagne in samenwerking met het LMIO en andere partijen maakt onderdeel uit van het weerbaarder maken van onze jeugd;
 • In het eerste kwartaal van 2023 zal het convenant gereed zijn om informatiedeling te vergemakkelijken. 

3.5 Versterken van de lokale aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Wat houdt het in?

Ook in 2023 maakt NH-SV zich er sterk voor dat verschillende overheidsorganisaties cyber en gedigitaliseerde criminaliteit een plek geven in hun lokale veiligheidsbeleid[1]. Positief is dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de eenheid Noord-Holland hun aanpak hebben verstevigd.

 

[1] Brief cyberburgemeesters

Doelen en resultaten

Doelen
 • Gemeenten hebben een kwalitatief goed informatiebeeld –cyber. Daarin staan de problemen met cybercriminaliteit en welke soorten strafbare feiten zich voordoen in hun gebied.
Beoogde resultaten
 • Het OM investeert in de aanpak van cybercrime en versterkt de opsporingscapaciteit. Dit maakt het mogelijk om kennis en capaciteit bij het OM op niveau te brengen en de samenwerking verder te ontwikkelen.
 • Het OM heeft de regie bij het operationaliseren van de aanpak Centurion in onze regio. Gemeenten, politie en OM zullen uit het totaal moeten kiezen wat een district opspoort. Gemeenten kunnen bijdragen aan de aanpak door slimme acties.
 • Een regionale bijeenkomst met alle digitale wijkagenten en/of met agenten die zich bezighouden met jeugd. Ook moeten daar adviseurs cyber van de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid van de gemeenten aansluiten.

4 Aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen

Wat houdt het in?

In het vierde kwartaal van 2022 wordt de Handreiking Online Monitoring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht. Er moet immers meer verduidelijking komen over wat gemeenten wel en niet mogen doen aan online monitoring in het kader van de openbare orde en veiligheid. 
Gemeenten hebben op dat gebied behoefte aan duidelijke handelingsperspectieven. Op basis van de Handreiking Online Monitoring stelt NH-SV  een ‘model’ op dat gemeenten helpt om binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming online te monitoren. 
Daarnaast verkent het ministerie van Justitie en Veiligheid welke bevoegdheden aanvullend ingezet kunnen worden om online informatie te verzamelen over en binnen besloten groepen. Uitkomsten van die verkenning worden meegenomen in het maken van samenwerkingsafspraken in de driehoeken.

Doelen en resultaten

Doelen
 • We verbeteren de online informatiepositie van gemeenten. Dat doen we door ze te helpen visie op en beleid voor signalering van online aangejaagde ordeverstoringen makkelijker te verwerken in hun aanpak.
Beoogde resultaten
 • Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, politie en het OM over ieders rol, taken en bevoegdheden in de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Deze kunnen vastgesteld worden in de betreffende driehoeksoverleggen.
 • Gemeenten krijgen de juridische actualiteiten rondom online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door relevante jurisprudentie te delen, in ieder geval in onze maandelijkse nieuwsbrief.
 • Er komt een model voor een protocol online monitoring door gemeenten.

En verder...

Wat houdt het in?

Blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen waardoor we ook de koers iets kunnen verleggen. Centraal staat dat we vanuit NH-SV partijen verbinden. We zijn er voor ondersteuning en hulp en het vergemakkelijken van een aanpak. We blijven aangesloten bij de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime (onder andere via de betrokkenheid bij de campagne www.zelfindehand.nl) van gemeenten Alkmaar en Haarlem. We ondersteunen de cyberburgemeesters, een groep burgemeesters die op eigen initiatief samenkomt om belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen te bespreken. Zij zijn verenigd in het landelijke Platform Cyberburgemeesters.

image

INVESTERING Cyber