Zorg & Veiligheid

Het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid richt zich op versterking van de samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid in de eenheid Noord-Holland. Het draait allemaal om mensen, die op of over het randje van gevaarlijk en/of crimineel gedrag lopen en kampen met diverse soorten problemen. Oorzaken en gevolgen van hun gedrag lopen vaak door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, verslavingen, falende maatschappelijke integratie, hoog risico op escalatie, soms in combinatie met een verstandelijke beperking. Om mensen met deze complexe problemen zo snel mogelijk passende hulp te bieden, is het noodzakelijk dat professionals uit de domeinen zorg en veiligheid intensief met elkaar kunnen samenwerken bij het aanpakken van problemen.

Onze filosofie is dat zorg een essentieel onderdeel is van veiligheid en vice versa. Dit vergt een verandering in ons denken en doen. Deze verandering is ingezet maar de inbedding ervan vergt tijd. Alle activiteiten die we in 2023 ontplooien, dragen bij aan dit doel.

Zorg en Veiligheid als onderdeel van het IMV in 2023

Als programmaonderdeel Zorg en Veiligheid ondersteunen we in 2023 de partnerorganisaties. Belangrijk zijn daarbij de volgende speerpunten en het perspectief dat 2023 het laatste jaar is van dit Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV):

 • Verbinding met andere projecten binnen Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV), het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.
 • Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren.
 • Informatiedeling en -ontsluiting tussen zorg- en veiligheidspartners.
 • Na 2023 domeinoverstijgend denken en werken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

De integrale aanpak heeft ons het nodige gebracht: in alle drie de districten in de eenheid Noord-Holland is een goede samenwerkingsstructuur opgezet. Zowel deze samenwerkingsstructuren als de drie zorg- en veiligheidshuizen zijn op hoofdlijnen hetzelfde en tegelijkertijd naar regionale behoeften en vraag, anders ingericht. We houden daar rekening mee en spelen daar op in. 
Daarnaast houden we rekening met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid. Het programmaonderdeel zorg en veiligheid van NH-SV stemt regionale acties af op de landelijke agenda zorg en veiligheid “perspectief 2025” van de VNG. Binnen het samenwerkingsverband van NH-SV kijken we vooral in dit laatste jaar van het IMV over de grenzen van ons eigen programmaonderdeel. Het zorgaspect loopt als een rode draad door alle onderdelen van NH-SV. 

Lees meer

Verbinding met andere projecten binnen Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV)

Deelproject zorg en veiligheid

De IMV-thema’s CTER, ondermijning (criminele aanwas en uitbuiting) en cybercrime zijn gebaat bij een betere aansluiting met de zorg. Het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid kan voor die verbindende schakel zorgen. Die verbinding loopt als een rode draad door alle veiligheidsvraagstukken heen. Kennisdeling, deskundigheidsbevordering en informatiedeling zijn hierin terugkerende thema’s.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Meer verbinding en samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners incl. het sociaal domein.
 • Zorg- en veiligheidspartners weten elkaar goed te vinden. In hun samenwerking staat de inwoner centraal.
 • Zorg wordt een onmisbaar onderdeel in veiligheidsvraagstukken en andersom.
Beoogde resultaten
 1. Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) 
  Pressure cookers 2023: Na een succesvol experiment in 2022, worden in 2023 pressure cookers georganiseerd voor colleges van Burgemeester en Wethouders. Dit zijn bijeenkomsten waarin snel (under pressure) de lokale situatie tegen het licht wordt gehouden. Burgemeester en wethouders worden zich bewust van wat er speelt in de wijken en wat nodig is om problemen te voorkomen of vroeg op te merken. Maatschappelijk ongenoegen en polarisatie zijn onderwerpen van die bijeenkomsten. Zo worden de thema’s een verantwoordelijkheid van het hele college. Om in te spelen op de actualiteit en gemeenschappelijke belangen en verantwoordelijkheden wordt de pressure cooker op maat aangeboden.
  Verbindingstraject GGD/GGZ in Kennemerland: In het voorjaar van 2022 is het experiment ‘Verbinding in de signalering en aanpak van hybride radicalisering en polarisatie’ in Noord-Holland Noord afgerond. In de pilot kwamen professionals uit de domeinen zorg en veiligheid samen om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van (signaleren en herkennen van) Contraterrorisme, Extremisme, Radicalisering en Polarisatie. Men heeft elkaar (beter) leren kennen en er is meer begrip voor elkaar ontstaan. Deze verbinding gaat ook in Kennemerland en/of Zaanstreek/Waterland plaatsvinden. De invulling is afhankelijk van de wensen en behoeften bij professionals daar. De start is gemaakt in 2022 en het traject loopt door in 2023. 
  Themadag 2023: collega’s van de programmaonderdelen CTER en Zorg en Veiligheid slaan de handen ineen voor een themadag voor het netwerk van professionals in 2023. Om  partners op het snijvlak van CTER en zorg en veiligheid beter te laten samenwerken, wordt de themadag samen georganiseerd. De bijeenkomst staat voor mei 2023 gepland.
 2. Cyber
  In 2022 hebben we vanuit het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid, in samenwerking met gemeenten en partners, een model ontwikkeld voor de afspraken over de lokale (integrale) persoonsgerichte aanpak jeugd. Hiermee kan het zogenoemde geldezelproject, gericht op mensen (veelal jongeren) die hun rekening laten gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen, een doorstart maken. In 2023 bieden we naar vraag en behoefte vanuit het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid gemeenten hulp en ondersteuning bij de (door)ontwikkeling van de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA). Hierbij betrekken we de landelijk experts op dit gebied.
 3. Ondermijning 
  Weerbare jeugd: onderzoek wijst uit dat er onvoldoende kennis en bewustzijn is over jongeren/mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zij zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Deze groep wordt onvoldoende (vroegtijdig) gesignaleerd en herkend. Professionals binnen de strafrechtketen moeten zich meer bewust worden van mensen met een licht verstandelijke beperking en hen ook beter herkennen. Zij horen vervolgens ook te weten wat ze voor hen kunnen doen. NB de kennis over LVB is loopt als een rode draad door andere zorg- en veiligheidsvraagstukken. 
  Criminele uitbuiting: we onderzoeken de mogelijkheden om samen op te trekken in dit thema.
 4. Borging
  In 2023 organiseren we in afstemming met de districten een denktank over de borging van zorg in veiligheidsvraagstukken en vice versa. 
  De bundeling van, waar mogelijk en waar van meerwaarde,  alle IMV-projecten om tot een gezamenlijk aanbod aan partners te komen en daarmee het behoud ervan na 2023 te bevorderen.
  We doen aanbevelingen aan politie, OM en 32 gemeenten in Noord-Holland over de borging van zorg in veiligheidsvraagstukken. In 2022 heeft het programmaonderdeel zorg en veiligheid van NHSV een bestuurlijk advies gegeven over een financieel vraagstuk rondom systeem Khonraad. Andere vraagstukken over de werking, kosten en contracten van het systeem Khonraad zijn landelijk belegd, waarbij onduidelijk is waar, wanneer en hoe dit precies zal worden opgepakt. De netwerkregisseur monitort de voortgang en kan, waar nodig, helpen tot een oplossing(-srichting) te komen voor deze vraagstukken.

Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering door van elkaar te leren

Wat houdt het in?

In de eenheid (maar ook daarbuiten) gebeuren al veel mooie dingen. Vaak lokaal geïnitieerd in opdracht van een subregio of gemeente en van waarde voor de hele regio. Professionals die werken aan veiligheid en zorg willen graag structureel informatie uitwisselen met mensen uit verschillende disciplines. Zo kunnen ze deze opgedane kennis en ervaringen met elkaar delen.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Het faciliteren van een platform (vorm en scope in overleg met de partners) voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering
 • Leren van en reflecteren op elkaars ervaringen
 • Inspiratie bij vorming van beleid of aanpak
 • Samenwerking met de VNG en de regioadviseur zorg en veiligheid om landelijke ontwikkelingen in Noord-Holland mee te nemen
Beoogde resultaten
 • In 2023 wordt elke vier maanden minimaal 1 webinar, workshop of netwerkbijeenkomst georganiseerd waar partners elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen
 • De nuttige kennis die we opdoen in (landelijke, regionale of lokale) projecten, voortkomend uit bijvoorbeeld (ZonMw-)subsidie(s), delen we structureel met iedereen in ons netwerk
 • Bij alle activiteiten en initiatieven bekijken we welke communicatiekansen er liggen. Daarmee willen we bewustwording en betrokkenheid vergroten bij medewerkers binnen partnerorganisaties. We zetten in elk geval de verzending van de nieuwsbrief zorg en veiligheid voort en kijken goed naar de inhoud om een breder publiek te bereiken en bedienen.
 • We leveren ook een infographic over de bestuurlijke en ambtelijke inrichting van zorg en veiligheid in de drie districten

Informatiedeling en -ontsluiting tussen zorg- en veiligheidspartners

Wat houdt het in?

De wetgeving op het gebied van informatiedeling en privacy is doorlopend in ontwikkeling. Er komt nog een aantal belangrijke ontwikkelingen aan in wet- en regelgeving, hetgeen van invloed is op het werk in de dagelijkse praktijk van zorg- en veiligheidspartners. Goede informatievoorziening op het gebied van (on)mogelijkheden bij het uitwisselen van persoonsinformatie, maakt het werk van professionals in de praktijk gemakkelijker. Professionals moeten zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de veranderingen en invloed op hun werk. 

Doelen en resultaten

Doelen
 • Professionals werkend aan zorg en veiligheid zijn op de hoogte van de (on)mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie
 • We betrekken de landelijk experts op het gebied van informatiedeling en privacy
 • We werken samen met de VNG en de regioadviseur om tot een eenduidig aanbod te komen
Beoogde resultaten
 • Voorbereiding op de komst van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) die ingaat op 1 januari 2024. Daar maken we een plan van aanpak voor.
 • We organiseren een (of meerdere) webinar(s) of bijeenkomst(en) op een vraagstuk over informatiedeling met behulp/samen met de privacy experts op landelijk niveau (VNG) en in aansluiting op de initiatieven die op districtelijk niveau zijn georganiseerd.
image

INVESTERING Zorg & Veiligheid