Begroting totaal 2023

 Bekijk hier de begroting 2023

budget icon

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

Totale lasten

Begroting IMV Projecten

BATEN

Bijdragen gemeenten 2023

€ 475.000

Saldo 2022

€ 70.000

BTW teruggave 2022

€ 80.000

Bijdrage RIEC project uitbuiting

€ 60.000

TOTAAL BATEN

€ 685.000

LASTEN

Personele kosten

€ 442.000

RPC

€ 0

Burgernet

€ 8.000

BUCH beheerkosten

€ 15.000

Projectteam

€ 10.000

Projectbudget CTER

€ 60.000

Projectbudget Cyber

€ 60.000

Projectbudget Ondermijning (uitbuiting)

€ 40.000

Projectbudget Zorg & Veiligheid

€ 40.000

Budget voor incidentele activiteiten

€ 10.000

TOTAAL LASTEN

€ 685.000

  • De 32 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
  • De politie en het OM dragen bij in mensuren.
  • Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
  • Het projectbudget “ondermijning” wordt in 2023 geheel besteed aan het project uitbuiting.
budget icon

Aanpak Ondermijning

Totale baten
totaal lasten

Begroting RIEC Noord-Holland 2023

BATEN

BIJDRAGE MINISTERIE J&V

RIEC Algemeen

€ 1.435.000

RIEC ondersteuning gemeenten structurele middelen

€ 337.500

RIEC ondersteuning gemeenten incidentele mid 2022-2024*

€ 3.250.520

Overschot versterkingsgelden 2019-2022

€ 108.000

Regionaal Ondermijningsbeeld

€ 90.000

Structurele middelen versterking analyse

€ 250.000

Inzet flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

SUBTOTAAL

€ 6.074.500

BIJDRAGE PARTNERS

Gemeenten

€ 367.500

Overige RIEC-partners (in natura)

€ 367.500

SUBTOTAAL

€ 735.000

TOTAAL BATEN

€ 6.809.020

LASTEN

PERSONELE KOSTEN

Personele lasten

€ 5.048.520

Tijdelijke inhuur

€ 493.000

Inzet flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

Personele kosten in natura

€ 367.500

Opleiding en ontwikkeling

€ 50.000

SUBTOTAAL

€ 6.562.020

OVERIGE KOSTEN

Ondersteuning beheerorganisatie

€ 40.000

Kosten LIEC**

€ 120.000

Operationele kosten

€ 67.000

Communicatie

€ 20.000

SUBTOTAAL

€ 247.000

TOTAAL LASTEN

€ 6.809.020

De middelen in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.

* Zoals opgenomen op pagina 15 Aanvraag versterkingsgelden NH.

** Uitvoering shared servicestaken, beheer Kennisplatform Ondermijning, professionalisering RIEC/LIEC-bestel.

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning NH 2023

BATEN

BIJDRAGE MINISTERIE J&V

Middelen regionale versterkingsgelden*

€ 1.527.020

Programma aanpak ondermijning Schiphol

€ 3.348.967

Overschot versterkingsgelden 2019-2022

€ 217.000

Bijdrage overhead PAOS

€ 60.000

TOTAAL BATEN

€ 5.152.987

LASTEN

-

Projectkosten regionale versterkingsgelden

€ 1.527.020

Programma aanpak ondermijning Schiphol

€ 3.408.967

Overschot versterkingsgelden 2019 - 2022

€ 217.000

TOTAAL LASTEN

€ 5.152.987

De middelen in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland. 

* Regionale versterkingsgelden betreft 2,2 mln minus de bedragen die rechtstreeks naar de politie en belastingdienst gaan.

s
budget icon

Balans 2023

Balans RIEC Noord Holland 2023

ACTIVA

Liquide middelen

€ 225.000

TOTAAL

€ 225.000

PASSIVA

Reserve RIEC

€ 225.000

TOTAAL

€ 225.000

Balans Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 2023

ACTIVA

Liquide middelen

€ 325.000

TOTAAL

€ 325.000

Passiva

Vooruitontvangen bedragen

€ 325.000

TOTAAL

€ 325.000