Drugsproductie en -logistiek

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland is kwetsbaar voor drugscriminaliteit vanwege de ligging, infrastructuur en logistieke mogelijkheden (buitengebied, Schiphol, Noordzeekanaalgebied).
We weten dat hier via land, water en lucht op grote schaal cocaïne en grondstoffen voor synthetische drugs ons land binnenkomen. Ook worden er op tal van locaties in onze regio hennep en synthetische drugs geproduceerd en wordt drugs, die vaak in vaste vorm wordt gesmokkeld, “gewassen  ”.
Tussen de productie en import van drugs en het gebruik ervan, zitten nog diverse andere stappen van het criminele bedrijfsproces, waarbij allerlei mensen uit de boven- en onderwereld betrokken zijn. 

Dit project richt zich in 6 deelactiviteiten op het tegengaan van drugsproductie en -logistiek.

Drugshub

Wat houdt het in?

Diverse overheidspartijen werkten in het Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy) samen aan de aanpak van drugsproductie en –logistiek. Die samenwerking gaat door en bouwen we uit  onder de werktitel ‘Drugshub’.

Daar komen alle relevante signalen over drugsproductie samen. Deze signalen verbeteren onze informatiepositie en expertise.

Doelen en resultaten

Doelen
 • De coalitie van overheidspartners voor de aanpak van drugsproductie en –logistiek bouwen we uit tot de Drugshub.
 • Komen er signalen van ondermijnende activiteiten binnen, dan zoeken we daar in onze systemen extra informatie bij. Soms kan zo'n signaal daarom een echte casus worden die we behandelen. Zo bouwen we aan onze kennis over drugsproductie en -logistiek. Actuele informatie maakt gerichte acties, zowel preventief als repressief, en met aandacht voor het maatschappelijk effect, mogelijk.
 • De deelnemers aan de Drugshub werken soepel samen. Het project is een broedplaats voor nieuwe aanpakken, en expertisecentrum voor de eenheid en de medewerkers leren door te ‘doen’.
Beoogde resultaten

Een coalitie van partijen (Drugshub) die soepel samenwerken op het gebied van drugs.

 • Aan de verzamelde signalen wordt nieuwe informatie toegevoegd, waarna ze worden ingebracht bij het Thematisch Informatieplein Drugs (TID) van het RIEC. Dat is de plek waar alle partners gezamenlijk de verzamelde informatie bespreken.
 • Soms kan de Drugshub de inhoudelijke leiding in een casus nemen.
 • Daarnaast verzorgt de Drugshub actuele informatiebeelden waarmee kennis over het onderwerp in kaart wordt gebracht.
 • Experimentele aanpakken voor de volgende onderwerpen uit het versterkingsplan:
  • Logistiek
  • Locaties
  • Grondstoffen
  • Geldstromen
 • Beschikbare expertise op het gebied van drugsproductie en -logistiek

Veilig buitengebied en veilige bedrijventerreinen

Wat houdt het in?

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van burgers en ondernemers in het buitengebied. Daarmee bedoelen wij dat burgers foute situaties herkennen, dat ze in staat zijn om nee te zeggen tegen criminelen en weten waar ze misstanden kunnen melden. Zo voorkomen we dat criminelen schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen kunnen gebruiken om drugs te produceren.

In 2023 ligt de focus op het voortzetten van programma Veilig Buitengebied en op termijn verbreden naar andere branches en gebieden. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, havens en de transportsector.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Weerbaar maken van gebieden, branches, ondernemers en burgers waar het gaat om drugsproductie en -logistiek.
Beoogde resultaten
 • Enquêtes kennis van drugsproductie en meldingsbereidheid bij inwoners
 • Voorlichting om de meldingsbereidheid te verhogen (XTC-parfum-acties)
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners / ondernemers / gebruikers van gebieden (voorlichting aan ondernemers door PVO NH)
 • Training (private partijen worden getraind door PVO NH)
  • RIEC-professionals (zoals politie, gemeente, omgevingsdienst etc)
  • Havenmeesters (in afstemming met het programma NZKG)
  • parkmanagers en beveiligers
 • Stakeholdersbijeenkomsten
 • Datagestuurde en integrale controles
 • Coaching van agrariërs die, bijv. door schulden, in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen.
 • Bezoeken van facilitators om bewustwording te creëren.
 • Aanbieden toolbox “digitale nachtregister voor havens”

Datagestuurd interveniëren (DIIPSy)

Wat houdt het in?

Voortzetten van het experiment DIIPSy (Datagestuurd Interveniëren In Potentiële Syndru-locaties)  in 2023. We proberen dit deelproject vanaf 2024 te verbreden naar andere vormen van ondermijning en veiligheidsproblemen.

Door gebruik te maken van risico-indicatoren kunnen we slimme selecties maken uit grote hoeveelheden data. Zo kunnen we onze gezamenlijke, multidisciplinaire capaciteit voor controles (meer) effectief inzetten.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Gemeenten en partners hebben, op basis van gestapelde data, zicht op kwetsbare gebieden en adressen.
 • Betere informatie maakt gerichte acties en toezicht uitvoerbaar. Het toezicht is bedoeld om criminaliteit te voorkomen en om aan te pakken en te bestraffen. Schaarse capaciteit wordt gericht ingezet. 
Beoogde resultaten
 • Een voorlopige versie van een instrument om data te combineren. Er is software in ontwikkeling die al deels functioneel is en waarmee, op termijn, data gecombineerd kunnen worden.
 • Een door de privacyfunctionarissen van de samenwerkende partijen goedgekeurde vorm van gegevensuitwisseling.
 • Minimaal 2 experimenten in specifieke gebieden van verschillende gemeenten.

Drugscommunity

Het opbouwen van een multidisciplinair netwerk van professionals en experts op het gebied van drugsaanpak. De deelnemers weten elkaar goed te vinden en elkaars mogelijkheden te benutten. Specialisten werken samen aan beleids- en inrichtingsvraagstukken, onder de titel masterminds.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Een multidisciplinair netwerk van professionals en experts die zich bezighouden met de drugsaanpak. De deelnemers weten elkaar goed te vinden en elkaars mogelijkheden te benutten.
Beoogde resultaten
 • Periodieke nieuwsbrief
 • Masterminds
 • (Digitale) masterclasses
 • Jaarlijkse netwerkbijeenkomst

(Fenomeen)Onderzoeken op deelgebieden/Onderzoeksprints

Met het versterkingsproject Productielocaties Drugs (2019-2022) hebben we zicht gekregen op de aard en omvang van de productie van synthetische drugs in de eenheid Noord-Holland. Daarmee hebben we kansen in de aanpak ontdekt. We willen meer te weten komen over de problemen die voortkomen uit de andere typen drugs.

Op basis van de informatie bij de Drugshub en in het RIEC-netwerk, doen we kortlopende onderzoeken (sprints) naar fenomenen (vormen van ondermijning of thema’s daarbinnen) en onderdelen van de verschillende crimescripts (blauwdrukken van hoe een specifiek vorm van ondermijnende criminaliteit werkt). Het Interventieoverleg van het RIEC, waar wordt besloten over te ondernemen acties tegen ondermijning, kiest de onderwerpen voor de onderzoeken, mede op advies van de Drugshub.

Doelen en resultaten

Doelen

Meer inzicht krijgen door onderzoeken naar onderwerpen die in onze eenheid een prioriteit zijn:

 • Voldoende zicht op de (rol van) facilitators die bij de verschillende onderdelen van criminele bedrijfsprocessen in onze eenheid betrokken zijn, zoals bij:
 • Het verwerven van panden die worden gebruikt voor de handel, opslag en productie van drugs;
 • het leveren van grondstoffen en benodigdheden voor het inrichten van een productielocatie;
 • de productie en het transport van drugs;
 • de geldstromen die met de drie voorgaande punten te maken hebben.

Transport en logistiek

 • We weten wat de kwetsbare/faciliterende branches zijn.
 • We weten wat de plekken van ‘overdracht van drugs’ zijn.
 • We weten wat de meest gebruikte transportroutes zijn (weg, water, lucht).
 • We begrijpen hoe geldstromen om transport en logistiek te organiseren lopen.

Bemoeilijken productie van drugs:

 • We kennen de risico-indicatoren voor productielocaties en weten hoe criminelen aan die panden komen (kenmerken)
 • We hebben goed zicht op de (rol van) facilitators die bij de verschillende onderdelen van het criminele bedrijfsproces betrokken zijn (subjecten)
 • We begrijpen waar het verdiende geld heen vloeit en pakken deze routes aan (kenmerken en bijzonderheden aanpak).
Beoogde resultaten
 • Minstens 2 deelonderzoeken die ons in staat stellen beter preventief (met barrières voor criminelen) en repressief (aanpak in casussen) te handelen.

NH Drugsalert

NH Drugsalert: mensen overhalen om vermoedens van drugsproductie te melden. Onwetendheid bij burgers aanpakken om zo onverschilligheid over dit onderwerp geen kans te geven.

Daarnaast monitoren we het experiment ‘Melden van drijvende pakketten’. We gaan in 2023 door met deze proef uit het programma Maritieme smokkel. Iemand die verdachte pakketten op zee meldt, wordt beloond.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Bewustwording van de verschijningsvormen en de risico’s van drugsproductie vergroten.
 • Mensen overhalen eerder vermoedens van drugsproductie en/of -transport te melden.
Beoogde resultaten
 • Diepgaande berichtgeving over het brede onderwerp (ook preventief)
 • Noord-Holland staat erom bekend dat burgers opletten (nieuwsgierige aagjes).
 • Een gegroeid besef dat drugsproductie en -logistiek een groot probleem is. Dat blijkt uit de toegenomen meldingen en casussen.
image

Investering project Drugsproductie en -logistiek

Overige projecten programma ondermijning