Integriteit pashouders

Doelstelling: het bevorderen van integer gedrag van pashouders; het verhogen van de bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij de organisaties werkzaam op Schiphol; het stimuleren tot het melden van signalen en het waar nodig hier integraal opvolging aangeven; (met een communicatie-inzet gericht op bewustwording/weerbaarheid en een handelingsperspectief melden) het tegengaan van corruptie; en het aanpakken van niet-integere medewerkers.

Binnen deze prioriteiten vallen vier deelthema’s: awareness en weerbaarheid, melden, informatiedeling tussen publieke en private partijen, en repressie, opsporing en vervolging. 

Doelen en resultaten

Doelen
 • Awareness en weerbaarheid ; medewerkers weten wat ondermijnende criminaliteit is, hoe ze het kunnen herkennen en wat hun handelingsperspectief is.
 • Melden: medewerkers zijn bereid signalen van ondermijnende criminaliteit te melden en zijn bekend met de verschillende (anonieme) meldpunten waar ze terecht kunnen.
 • PPS-infodeling: in de publiek-private werkgroep PPS-infodeling worden onder andere de juridische mogelijkheden verkend tot het kunnen delen van publiek/private informatie over onder andere Schipholpashouders.
 • Repressie, opsporing en vervolging: in samenwerking met de verantwoordelijke partners, op basis van informatie uit toezicht, handhaving en opsporing het (nader) in kaart brengen, opsporen en vervolgen van personen/bedrijven die corrupte netwerken vormen op Schiphol én het doen van aanbevelingen waarmee barrières en integrale interventies kunnen worden verricht.

 

Beoogde resultaten

Awareness en weerbaarheid

 • Op het platform www.sterkeluchthaven.nl kunnen medewerkers op Schiphol informatie vinden over ondermijning, zich bewust worden van hun mogelijk kwetsbare positie op de luchthaven, tips lezen om weerbaarder te zijn tegen criminele invloeden én tools krijgen om mogelijke misstanden te herkennen en te melden.
 • Het samenkomen van de publiek-private netwerkgroep communicatie, waarin integrale afstemming plaatsvindt voor alle zaken vanuit het programma die te maken hebben met communicatie.
 • Lancering communicatiecampagne ‘Geef criminelen geen kans’ (plus bijbehorende [digitale] toolbox en middelen).
 • Het aanbieden van trainingen voor de bewustwording van personeel van private en publieke organisaties op en rond Schiphol.
 • Nieuwe opleidingsmogelijkheden verkennen als alternatief voor de awareness-trainingen (bijv. VR-training).
 • Het stimuleren tot het volgen van de e-learning op www.sterkeluchthaven.nl/elearning. In de interactieve e-learning leren medewerkers gaandeweg waarom zij als medewerker op Schiphol interessant kunnen zijn voor criminelen en hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen.
 • Het aanwijzen en trainen van publiek-private Points of Contact Ondermijning (POCO’s). Deze POCO’s geven de strijd tegen ondermijning een vaste plek binnen hun organisatie en zorgen voor samenhang en samenwerking. Ze vormen samen een stevig netwerk.
 • Het investeren in de nieuwe aanwas van medewerkers op de luchthaven. Zo vindt er momenteel een samenwerking plaats met het ROC College Airport om het thema ondermijning in het curriculum te laten opnemen. Op deze manier worden leerlingen van de school – toekomstige medewerkers van de luchthaven – al in een vroeg stadium bewust gemaakt van en weerbaar gemaakt tegen mogelijke gevolgen van ondermijning.
 • Het organiseren of bijwonen van informatiebijeenkomsten voor luchthavenpersoneel waarin aandacht is voor ondermijning.

Melden

 • De verschillende (anonieme) meldroutes en meldpunten onder de aandacht brengen (via o.a. website, POCO’s, e-learning, etc.). De uitgelichte meldroutes zijn: intern, KMar/politie, Team Criminele Inlichtingen (TCI) en Meld Misdaad Anoniem (MMA).
 • Meld Misdaad Anoniem-campagne (start/lancering februari 2023)
 • Aandacht voor de veiligheidsbeleving van melders. Het komen tot een integraal ‘spoorboekje’ met de verschillende mogelijkheden van bescherming voor melders die zich onveilig voelen voorafgaand aan het melden of naderhand.

PPS-infodeling

 • Het opleveren van verschillende juridische adviezen over de mogelijkheden tot gegevensdeling in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken.
 • Het bespreken van geanonimiseerde casuïstiek waarin informatiedeling wel of niet een knelpunt was.

Repressie, opsporing en vervolging

 • Opsporing en vervolging van corrupte pashouders en (personen uit) criminele netwerken die misubruik maken van de infrastructuur en/of corrupte pashouders op Schiphol.
 • Verzamelen en analyseren van (o.a.) onderzoeksinformatie met betrekking tot modus operandi, knelpunten, kwetsbare plekken, processen, personen en plaatsen.
 • Het kunnen analyseren van structureel oneigenlijk gebruik van Schipholpassen en inzicht krijgen in de verschillende (afwijkende) pasbewegingen via het Dashboard Vreemde Bewegingen.
 • Integrale acties en controles gericht op de verschillende kwetsbare locaties en branches.