Facilitering en borging project Bestuurlijk Toezicht Prostitutie (BTP)

Landelijk hebben de gemeenten en de politie afgesproken dat het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche wordt teruggelegd bij de gemeenten. Het toezicht zit daarmee in een overgangsfase. Op dit moment voert de politie het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche alleen nog op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten uit. In dit deelproject creëren we voor de gemeenten in de eenheid Noord-Holland hiervoor de randvoorwaarden en zorgen we voor een goede overgangsperiode.

Goed en effectief toezicht houden op prostitutie door gemeenten, een taak die eerder bij de Politie was belegd, vraagt om kennis en kunde. Via dit deelproject wordt kennisopbouw gefaciliteerd en geadviseerd we over effectief en efficiënt toezicht.

Bestuurlijk toezicht Prostitutie houdt in dat in de eenheid Noord-Holland 3 districtelijke teams van gemeentelijke toezichthouders zijn gevormd. Deze teams voeren de controles in hun district uit. Ieder district beschikt over een coördinator.

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om dit project in de 3 districten van de regio Noord-Holland in te voeren. Het jaar 2023 staat in het teken van de tweede fase. Nu moeten we het project BTP efficiënt en zorgvuldig in de praktijk brengen. 

Doelen en resultaten

Doelen

Vanaf het vierde kwartaal 2022 zijn de werkprocessen voor het project BTP beschreven en breed beschikbaar zodat de drie districten op dezelfde wijze hun toezicht kunnen uitvoeren. Bij deze werkprocessen zullen nog een standaard-verwerkersovereenkomst en eventueel een dienstverleningsovereenkomst (DVO) moeten worden gemaakt voor een goede uitvoering van dit project.

  • Op basis van de werkprocessen kijkt de ICT-werkgroep BTP of aanpassing van de bestaande zaaksystemen van de 3 coördinerende gemeenten nodig is en of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Op basis van gezamenlijke uitgangspunten moet er per coördinerende gemeente een concreet uitvoeringsplan
  • In 2022 zijn voor dit project coördinatoren aangesteld. In 2023 ondersteunen we hen bij de verdere begeleiding van de districtelijke teams van de gemeentelijke toezichthouders BTP en bij de uitvoering van de controles. Dan gaat het in het bijzonder om de ondersteuning bij het organiseren van twee expertbijeenkomsten, waarin de toezichthouders BTP kennis en ervaringen delen, en bij het maken van afspraken met de politie (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel).
  • Een vervolg op de verkenning van en voorbereiding op de komst van een monitoringstool, de zogenoemde webcrawler, voor de 3 coördinatoren in de regio Noord-Holland. In 2022 is een eerste stap gezet met een presentatie door het bedrijf Web IQ. We gaan enkele landelijke ervaringen vanuit gemeenten die al werken met de tool delen om zo beter te kunnen beoordelen of het instrument ook geschikt is voor onze regio. Mochten de ervaringen positief zijn, dan gaan we verder met de verkenning. Dan komen er onder meer presentaties, waaronder voor de werkgroep die voor het project BTP is opgezet en voor gemeenten, en een offerte-traject.
Beoogde resultaten
  • Ondersteuning van de gemeenten bij fase 2 van het implementatieplan Bestuurlijke Toezicht Prostitutie in 2023.
  • De 3 districtelijke teams, onder leiding van de aangestelde coördinatoren BTP, voeren efficiënt en professioneel controles uit voor het bestuurlijk toezicht op prostitutie.