ONDERMIJNING

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor raken onder- en bovenwereld vermengd. Dat noemen we ondermijning. Met ons werk ondersteunen we de partners van ons samenwerkingsverband bij het voorkomen en bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Gemeenten nemen samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie op lokaal niveau het voortouw in de aanpak van ondermijning. Op basis van goede informatie stellen zij prioriteiten en bepalen ze hun ambitie. Het RIEC Noord-Holland (RIEC NH) is hierbij ondersteuner, aanjager en verbinder. Op lokaal én regionaal niveau. 

De kracht van onze regionale aanpak zit, behalve in een productieve samenwerking tussen de partners, in een goede balans tussen preventie en repressie. Daarbij biedt het RIEC NH passende diensten en producten aan. Als dat nodig is, kan het RIEC NH tijdelijk specialisten beschikbaar stellen om gemeenten te helpen hun ambitie (verder) vorm te geven en in de praktijk te brengen. 

De komende jaren besteden we regionaal in het bijzonder aandacht aan enkele specifieke ondermijningsthema’s; drugsproductie en -logistiek, weerbare jeugd, criminele geldstromen en uitbuiting. Ook investeren we extra in de aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol en in het Noordzeekanaalgebied. 

RIEC Noord-Holland

Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en één Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) richten zich sinds 2008 op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en medewerkers van verschillende overheidspartners. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. 

Als RIEC-NH stemmen we onze dienstverlening af op de behoeften van de partners in onze regio. Die beslaat de provincie Noord-Holland zonder de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek, die een eigen RIEC kennen. 

Programma Aanpak Ondermijning

Met ingang van 2022 heeft het kabinet structureel extra geld beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio's te versterken. Ook voor de aanpak in belangrijke (lucht)havens is extra geld vrijgemaakt.

Ondermijnende criminaliteit is zó vergroeid met de maatschappij, dat de aanpak ervan vraagt om intensieve betrokkenheid van maatschappelijke partners. Daarom hebben de regio's de opdracht gekregen de extra middelen niet alleen te investeren in het versterken van de overheidssamenwerking, maar juist ook maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven bij de aanpak te betrekken. Het zwaartepunt van de aanpak moet daarbij liggen op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit, door kansen en gelegenheden hiervoor weg te nemen. 

Projecten

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben de samenwerkende partners van het RIEC NH de volgende vier thema’s geprioriteerd: drugsproductie en -logistiek, weerbare jeugd, criminele geldstromen en uitbuiting. Deze onderwerpen vormen de rode draad in de veiligheidsproblemen waarmee gemeenten in onze regio worstelen. Op deze thema’s voeren we vanuit het RIEC NH op regionaal niveau regie op het ontwikkelen van een effectieve preventieve en repressieve aanpak.

Naast de inhoudelijk geprioriteerde ondermijningsthema’s, investeren we extra in de aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol en in het Noordzeekanaalgebied. In dit laatste gebied werken we nauw samen met het RIEC Amsterdam-Amstelland.

In de ondersteuning van gemeenten zorgt het RIEC NH voor een goede afstemming tussen de diensten en producten die op de regionale thema’s worden ontwikkeld en de prioriteiten die gemeenten, met OM en politie lokaal kiezen. Ook op Schiphol en in het Noordzeekanaalgebied ondersteunen we de aanpak vanuit het RIEC NH met passende producten en diensten.

image