RIEC Noord-Holland

We richten ons op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en op het voorkómen daarvan. Dat doen we met verschillende diensten en producten. Hiermee ondersteunen we partners bij de aanpak in concrete casussen en helpen we hen bij het versterken van de (bestuurlijke) weerbaarheid tegen ondermijning. Ook brengen we samen met onze partners de aard en omvang van ondermijning in onze regio in beeld. Dat doen we mede op basis van door de stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland vastgestelde handhavingsknelpunten. Verderop lees je hier meer over. De stuurgroep bestaat uit bestuurders, afkomstig van de diverse RIEC-convenantpartners. 

 

 

Samen sterk tegen ondermijning

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de partners in het samenwerkingsverband bij de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Hieronder lees je hoe we dat doen.

Het RIEC NH werkt nauw samen met de andere RIEC’s en het LIEC en kan daardoor een breed scala aan producten en diensten aanbieden. Dit aanbod stemmen we, samen met onze partners, af op de lokale ondermijningsproblematiek. 

Over RIEC Noord-Holland

Objectieve kennis & expertise

De RIEC-LIEC Ondermijningsacademie biedt basistrainingen en masterclasses voor medewerkers van partnerorganisaties (vooral gemeenten), gericht op bewustwording en expertise. Daarnaast doet het RIEC-LIEC onderzoek op verschillende niveaus, fundamenteel en op casusniveau. De RIEC’s en het LIEC werken hierbij nauw samen. Goed onderzoek maakt een doelgerichte aanpak mogelijk.

Producten en diensten
 • Onze basistrainingen zijn gericht op het vergroten van de bewustwording van uw medewerkers. 
  We geven trainingen op de volgende gebieden: integraal (dat wil zeggen: met meerdere partners tegelijk) samenwerken, bewustwording ondermijning, bestuurlijke aanpak, wet Bibob, het bestuurlijk instrumentarium en onderzoek in open bronnen. Ook geven we trainingen op maat, toegespitst op één van de RIEC-thema’s of handhavingsknelpunten.
 • Masterclasses zijn gericht op de doorontwikkeling van de meer ervaren professionals. In deze trainingen komt meer specifieke kennis aan bod. 
  Onderwerpen van mogelijke masterclasses zijn bijvoorbeeld verdachte transacties, integraal onderzoek, financieel management en bevoegdheden die gemeenten kunnen inzetten bij de aanpak van ondermijning. 
 • Het RIEC-LIEC verricht onderzoek op verschillende niveaus, van fundamenteel onderzoek tot onderzoek op casusniveau. De RIEC’s en het LIEC werken hierbij nauw samen. Goed onderzoek maakt een doelgerichte aanpak mogelijk. 
  Voorbeelden zijn trendwatching, fundamenteel onderzoek en fenomeenonderzoek (een studie naar een bepaalde vorm van ondermijnende criminaliteit).
 • Kennisplatform Ondermijning
  In RIEC-LIEC-verband ontwikkelen we allerlei informatieproducten en praktische instrumenten, zoals factsheets over concrete vormen van ondermijnende criminaliteit. Die staan op het digitale Kennisplatform Ondermijning, dat ook toegankelijk is voor RIEC-partnerorganisaties. 
Speerpunten in 2023
 • Trainingen
  Bij gemeenten voeren we zogenoemde weerbaarheidsscans uit. Hiermee kijken we in hoeverre deze organisaties in staat zijn om de strijd met georganiseerde criminaliteit aan te gaan. Mede op basis van deze scans stellen we de specifieke opleidingsbehoefte van onze (gemeentelijke) partners vast. We hebben in 2022 een voorzichtige start gemaakt met de opmaak van een trainingskalender, die we verder uitwerken in 2023. Daar maken
  (basis)trainingen onderdeel van uit. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder meer bewustwording, de wet Bibob (waarmee gemeenten een vergunning of aanvraag voor subsidie kunnen weigeren of intrekken bij twijfel over de integriteit van een betrokkene), multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke handhaving, de wet Damocles (waarmee burgemeesters panden kunnen sluiten waar drugs worden gevonden of verhandeld), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en privacyvraagstukken. In 2023 bieden we de partners een training casusregie aan (een casusregisseur heeft de inhoudelijke leiding over de behandeling van een bepaalde zaak).
 • Expertsessie bestuurlijke aanpak
  Met een advocatenkantoor organiseren we dit jaar opnieuw een expertsessie over specifieke onderwerpen binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijning. We denken nu aan thema’s als sluitingen vanwege verstoring van de openbare orde en vergunningplicht. We stemmen de inhoud hiervan af op de behoefte van de deelnemers.
 • Juridische expertise 
  De juridisch adviseurs van het RIEC NH doen mee aan landelijke vak- en kennisbijeenkomsten. De kennis die ze hier opdoen, delen we lokaal en verwerken we in de juridische adviezen. 
  De juridisch adviseurs van het RIEC NH ondersteunen gemeenten voornamelijk bij de inzet van bestuursrechtelijke bevoegdheden en de toepassing van de wet Bibob om georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit aan te pakken. Voor de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden moeten gemeenten de regels toepassen en persoonsgegevens rechtmatig verwerken. Ook hierover adviseren de juridisch medewerkers van het RIEC-NH.                          In 2022 nam het aantal vragen van gemeenten over de toepassing van de wet Bibob, bestuurlijke handhaving en privacyvraagstukken duidelijk toe, ook in specifieke zaken. Met de aanstaande wijziging van de wet Bibob neemt deze behoefte naar verwachting verder toe. Bovendien zien we dat de wet Bibob op steeds meer terreinen wordt toegepast. Die ontwikkeling stimuleren en ondersteunen we. Daarom investeren we in onze eigen vakkennis en expertise én in die van onze partners.
 • Juridische factsheets
  De juridisch adviseurs maken in 2023 over minimaal 2 thema’s factsheets voor de partners van het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan het uitwisselen van informatie in een juridische procedure, informatie delen voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit , juridische doorlooptijden en termijnen binnen gemeentelijke informatiedeling.
 • Intakegesprekken Bibob 
  Binnen het RIEC NH plannen we een gesprek met elke nieuwe medewerker in het samenwerkingsverband die zich bezighoudt met de wet Bibob (bijvoorbeeld de Bibobcoördinator). In dit gesprek besteden we aandacht aan het werkproces Bibob van het RIEC-LIEC, de lokale aanpak met betrekking tot de wet Bibob, verwachtingen met betrekking tot het coördinatorschap, de rol van de Bibob-adviseur en accountmanager van het RIEC NH en praktische tips. 
 • Cursusaanbod Landelijk Bureau Bibob
  Als RIEC NH willen we onze gemeenten zoveel mogelijk enthousiasmeren voor het uitgebreide cursus- en trainingsaanbod van het Landelijk Bureau Bibob. Gemeenteambtenaren kunnen de trainingen kosteloos volgen. We overleggen met het Landelijk Bureau Bibob om bepaalde cursussen, waaronder de basistraining, vaker aan te bieden aan gemeenten.
 • E-learning over RIEC-convenant
  In RIEC-LIEC-verband is in 2022 een e-learning ontwikkeld over de werking van het RIEC-convenant, waarin verschillende organisaties afspraken over de samenwerking hebben gemaakt, en het privacyprotocol, waarin onder meer staat hoe persoonsgegevens worden verwerkt. We belichten in de e-learning ook het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. 
  De e-learning is bedoeld voor medewerkers van RIEC's en voor medewerkers in het samenwerkingsverband. In 2023 zal elke medewerker van het RIEC de training (kunnen) volgen.
 • Kennisplatform Ondermijning 
  Het RIEC NH levert documenten en helpt de verdere ontwikkeling van het platform. Ook willen we in 2023 de bekendheid van het platform onder partners vergroten en het gebruik stimuleren.

Integrale Intelligence & analyse

Om ondermijnende criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is een compleet en actueel beeld van het probleem onontbeerlijk. De gezamenlijke analyses van verschillende RIEC-partners geven zicht op de problemen, trends en vormen van ondermijning of thema’s daarbinnen. Op basis van deze analyses kunnen we gericht optreden en proactief en preventief te werk gaan als één overheid.

Producten en diensten
 • Complexe integrale casusanalyse
  Het RIEC verzamelt, integreert en analyseert informatie van verschillende overheidsinstanties in complexe casussen en geeft advies over vervolgstappen die partners kunnen nemen.
 • Geografische analyse
  We maken in voorkomende gevallen analyses van de ondermijnende criminaliteit in een afgebakend gebied. Daarmee maken we concentraties van criminaliteitsvormen en onderlinge verbanden zichtbaar.
 • Fenomeenanalyse
  Onder een ‘fenomeen’ verstaan we een vorm van ondermijning of een thema daarbinnen. Fenomeenanalyses dienen meerdere doelen. Zo kunnen we in kaart brengen hoe criminelen misbruik maken van legale structuren en processen. Vervolgens kunnen we die misdaad aanpakken. Daarnaast kunnen we zicht krijgen op blinde vlekken en als partners komen tot een scherpere gezamenlijke aanpak.
 • Bestuurlijke signalen
  Soms zien partners structurele knelpunten in wet- of regelgeving, waarvan criminelen misbruik kunnen maken. Deze kunnen via het RIEC-LIEC landelijk worden geagendeerd. Het signaal gaat vervolgens naar het desbetreffende ministerie, om te bekijken of de wetgeving kan worden veranderd.
 • We maken actuele, integrale ondermijningsbeelden op lokaal en regionaal niveau.
Speerpunten 2023
 • Investeren in de lokale informatiepositie 
  De komende jaren investeren we met onze partners in een goede lokale informatiepositie op ondermijning. Dat is belangrijk, omdat deze gemeenten en andere RIEC-partners in staat stelt in de aanpak de juiste prioriteiten te stellen en effectief beleid te ontwikkelen.  We ondersteunen gemeenten met extra analysekracht bij het maken van gemeentelijke informatiebeelden. De rode draden daaruit vertalen we op het niveau van de basisteamdriehoeken in een actueel beeld van ondermijning.  
 • Thematische informatiebeelden
  Samen met onze RIEC-partners werken we toe naar zogenoemde integrale thematische informatiebeelden. Hierin staat welke informatie alle partners gezamenlijk op een ondermijningsthema hebben. De rode draden die door de verschillende casussen lopen vormen de basis voor de thematische informatiebeelden. Deze informatiebeelden bespreken we en breiden we uit op thematische Informatiepleinen. In die overleggen komen verschillende specialisten van de RIEC-partners samen. De verbeterde informatiepositie helpt de deelnemers aan het Interventieoverleg, waar besloten wordt welke acties tegen ondermijning worden ondernomen. Zij kunnen zo die informatie wegen en prioriteiten stellen voor de acties die nodig zijn.
 • Onderzoek met geanonimiseerde data
  In de afgelopen jaren hebben we kennis en ervaring opgedaan in onderzoek met geanonimiseerde data. Die kennis en ervaring breiden we uit door verschillende methoden te gebruiken om gebiedsanalyses uit te voeren. Op basis van bepaalde kenmerken brengen we voor een gebied in kaart wat (potentiële) kwetsbare locaties en/of signalen van ondermijning zijn. Vervolgens adviseren we over gezamenlijke acties en ondersteunen we in de opvolging daarvan. Daarnaast verkennen we met de andere RIEC’s hoe geanonimiseerde tactische informatie uit casussen kan worden opgeslagen om vervolgens goed onderzocht te worden op patronen en ontwikkelingen. 
 • Leren uit casussen
  We willen meer leren van casussen door de kennis en ervaring te bewaren en te delen met (nog meer) partners. Zo kunnen ze beter de strijd aan met georganiseerde criminaliteit. We trekken lessen uit casussen die we vertalen naar handelingsperspectieven voor de partners, bijvoorbeeld naar aanleiding van de thematische informatiebeelden. Zo richten we ons meer op mogelijke barrières die we kunnen opwerpen voor criminelen. Zo kunnen we preventie ook centraal stellen in onze aanpak. 
 • Trendwatching
  Het experiment ‘Trendwatching’ had als doel om vroegtijdig nieuwe vormen van criminaliteit te signaleren en inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends binnen bestaande soorten misdaad. In 2023 geven we de lessen uit de proef een vaste plek binnen het RIEC-NH en bij onze partners. Op basis van het experiment adviseerden we de RIEC-partners over mogelijke barrières voor criminelen. We verkennen hoe we de resultaten van de proef kunnen vertalen naar een regiobrede methode die partners helpt om ‘aan de voorkant’ van de problemen te komen. Op die manier kunnen ze zo vroeg mogelijk maatregelen nemen. 
 • Professionalisering analyse en intelligence
  De toenemende complexiteit van ondermijnende criminaliteit vraagt om meer specialistische kennis. Op de thematische Informatiepleinen zijn de RIEC-analisten steeds vaker de thematisch expert met brede kennis. Die doen ze op door thematische informatiebeelden te maken en de band te verstevigen met de specialisten van de samenwerkende partners. Deze verdieping maakt het mogelijk om de werking van en mogelijkheden voor barrières beter in kaart te brengen. Niet alleen werkt het RIEC-NH met partners aan de verdere ontwikkeling van de thematische Informatiepleinen en de rol van de analist als expert aan tafel. Ook het thematisch informatiebeeld zelf willen we als product verder verbeteren.
 • Continue ontwikkelingen
  Op landelijk niveau werken we met de andere RIEC’s en het LIEC aan de verdere ontwikkeling van onze analyse- en intelligencetak. Een van de landelijke ontwikkelingen is het nieuwe samenwerkingsplatform, dat voor de behandeling van casussen de digitale samenwerking tussen de RIEC’s onderling en tussen de RIEC’s en hun partners, verder verbetert. We denken mee over de vraag aan welke eisen het nieuwe systeem moet voldoen. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van onze analisten door middel van opleidingen en blijven we interessante methodes en ideeën van anderen in onze eigen regio toepassen.

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Het RIEC-LIEC helpt partners om de zwakke plekken in hun organisatie en beleid te ontdekken en te versterken. Zo kunnen we hun weerbaarheid op strategisch, tactisch én operationeel niveau blijvend vergroten.

Producten en diensten
 • Weerbaarheidsscan
  Deze scan geeft inzicht in de rol en mogelijkheden van partnerorganisaties bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarnaast biedt de scan praktische aanbevelingen om de (bestuurlijke) aanpak te verbeteren.
 • Actieplan
  Het actieplan laat zien welke stappen partnerorganisaties kunnen zetten om weerbaarder te worden tegen ondermijning.
 • Beleidsadvies
  Het RIEC-LIEC heeft kennis, voorbeelden en beleidsdocumenten om de weerbaarheid van partnerorganisaties te vergroten.
 • Inhoudelijk advies
  Partners kunnen bij het RIEC-LIEC terecht met vragen over het gebruik van hun eigen instrumenten.
 • Organisatieadvies
  Om de aanpak van ondermijning op meer plekken binnen partnerorganisaties een vaste plek te geven, adviseert het RIEC-LIEC ook over hun inrichting op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een meldpunt, het instellen van een lokaal overleg ondermijning of iemand binnen de organisatie verantwoordelijk maken voor het onderwerp ondermijning.
 • Advisering bestuurlijke integriteit
  Bestuurlijke integriteit is niet alleen gebaat bij een zekere mate van bewustzijn, maar moet ook procesmatig en cultureel in de organisatie zijn ingebed. Het RIEC-LIEC kan bij dit proces adviseren.
 • Mondeling of schriftelijk advies
  Het RIEC-LIEC geeft advies over concrete misstanden in een gemeente.
 • Ondermijningsapp
  De (openbaar toegankelijke) ondermijningsapp is bedoeld om kennis over (de aanpak van) ondermijning te verspreiden. De app geeft antwoord op vragen over ondermijning en biedt toegang tot relevante artikelen, websites en boeken en is geschikt voor iedereen die meer over ondermijnende criminaliteit wil weten. Dat kunnen zowel de verschillende private en publieke beroepsgroepen zijn als burgers, (gemeente)ambtenaren, bestuurders en zeker ook raadsleden. De app is gratis te downloaden in een app store.
Speerpunten 2023
 • Actieplan na gemeentelijke weerbaarheidsscan
  In 2021 en 2022 heeft het RIEC NH, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, bij 29 gemeenten een weerbaarheidsscan uitgevoerd. Het doel was om kwetsbaarheden op het gebied van ondermijnende criminaliteit in de eigen organisatie bloot te leggen. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van die scans, ondersteunt het RIEC NH gemeenten bij het opstellen van een actieplan ‘Weerbare gemeente’,  waarmee ze die kwetsbaarheden kunnen aanpakken. Dit actieplan richt zich op het weerbaarder maken van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Zo moeten medewerkers bewuster worden van de gevaren van ondermijning en bijvoorbeeld interne werkprocessen en beleid verbeterd worden. In 2022 zijn we bij 11 gemeentelijke organisaties gestart met het ondersteunen bij het opstellen van een actieplan. We verwachten in 2023 nog eens 4 gemeentelijke organisaties te kunnen ondersteunen. 
 • Gezamenlijk ambitieniveau gemeentelijke weerbaarheid 
  In samenwerking met de provincie Noord-Holland analyseerden we in 2022 de uitkomsten van alle weerbaarheidsscans. Dat leidde tot een onderzoek naar de rode draden in de resultaten, dat we in november hebben afgerond. Hiermee ontdekten we waar gemeenten behoefte aan hebben. Daar kunnen we onze producten- en diensten beter op afstemmen. 
  Vanuit het RIEC NH willen we het thema weerbaarheid aandacht blijven geven. In veel regio’s in Nederland zijn gemeenten begonnen om gezamenlijk ambities vast te stellen voor de bestuurlijke weerbaarheid (de mate waarin gemeenten maatregelen hebben genomen om niet beïnvloed te worden door georganiseerde misdaad). Het RIEC NH stimuleert en faciliteert dit in 2023 ook in Noord-Holland door goede voorbeelden uit te wisselen en gemeenten te adviseren bij het komen tot een norm voor hun weerbaarheid. Mogelijk leidt dit tot een regiobrede, Noord-Hollandse weerbaarheidsnorm. Daarmee kunnen we gemeenten helpen hun weerbaarheid te monitoren en, waar nodig, verder te verbeteren.
 • Hulp bij vergroten bewustzijn ondermijning 
  De weerbaarheidsscans tonen binnen gemeenten een behoefte aan inhoudelijk advies en ondersteuning om medewerkers bewuster te maken van de soorten en risico’s van ondermijnende criminaliteit. Afhankelijk van de behoefte, zal het RIEC NH op verzoek van gemeenten medewerkers trainen op het herkennen van signalen, ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en uitbreiden van lokale ondermijningsoverleggen (ook met politie) en het creëren van een lokaal meldpunt. Hierbij adviseren we ook over de toepassing van het privacyprotocol, dat gaat over het uitwisselen van gegevens binnen gemeenten, voor de aanpak van ondermijning.
 • Workshop over integriteit voor raadsleden
  In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het RIEC NH heeft in samenwerking met de provincie Noord-Holland medio 2022 een workshop over integriteit en ondermijning ontwikkeld. Die workshop hebben we in het najaar aan leden van 5 gemeenteraden gegeven. In 2023 geven we aan nog eens 4 gemeenteraden de workshop.   
 • Ondersteuning gemeenten 
  In ons regionaal versterkingsplan voor de komende jaren, dat de RIEC-partners in de regio gezamenlijk hebben opgesteld, is opgenomen dat gemeenten een lokale ondermijningsaanpak gaan maken (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten die samen met hen een driehoek vormen met politie en Openbaar Ministerie). De ambitie is, dat hun eigen specialistische capaciteit over 5 jaar een basisniveau bereikt, om ondermijnende criminaliteit blijvend in beeld te brengen, tegen te houden en aan te pakken. Het RIEC NH zet in de periode 2022-2024 regionale gelden in om tijdelijk de aanpak van ondermijnende criminaliteit door gemeenten extra te versterken. Hiermee kunnen gemeenten in die periode een beroep doen op een regionaal flexibel gemeentelijk ondersteuningsteam met specialistische ambtenaren, zoals analisten en juristen. Die zorgen ervoor dat gemeenten een goed beeld krijgen van de lokale georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Gemeente kunnen ook een beroep doen op extra (juridische) uitvoeringskracht. Denk bijvoorbeeld aan een handhavingsjurist of andere medewerkers die specifieke expertise hebben. Om partners vanuit de RIEC-kerntaken te ondersteunen bij het verwezenlijken van alle beschreven ambities, breiden we de vaste bezetting van het RIEC NH uit met een aantal specialistische functies op het gebied van privacy, de wet Bibob en communicatie. 

Duurzame samenwerking

De tien RIEC’s en het LIEC werken nauw samen, met elkaar en met overheidspartners, om de kennis en expertise op het gebied van ondermijnende criminaliteit te verbreden en verdiepen. Maar het stopt niet bij de overheid. Ook maatschappelijke allianties bieden veel mogelijkheden bij de aanpak van ondermijning. Door het probleem als uitgangspunt te nemen, kun je samen concrete maatregelen nemen.

Producten en diensten
 • Netwerkbijeenkomsten 
  Met behulp van netwerkbijeenkomsten voor experts, stimuleren wij het delen van kennis en de samenwerking tussen partners. 
 • Maatschappelijke coalities 
  Publiek-private samenwerking is een uitstekend middel om de maatschappij weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Het RIEC ondersteunt partners bij het smeden van allianties met (maatschappelijke) private partners. 
 • Ondersteuning internationale samenwerking
  De RIEC’s en het LIEC ondersteunen internationale samenwerking. Dat geldt voor (lucht)havens en grensgemeenten, maar ook voor internationale informatieknooppunten. Op deze manier kunnen kennis en vaardigheden ook internationaal steeds beter samenkomen.
 • Duurzaamheidstest 
  Een effectieve en structurele samenwerking vergt continue aandacht. Daarom evalueren de RIEC’s en het -LIEC regelmatig de eigen (werk)processen en inhoudelijke aanpak. Ook bekijken we het effect van de ondernomen acties tegen criminelen. De  gezamenlijke veiligheidsaanpak blijven we ontwikkelen.
Speerpunten 2023
 • Gezamenlijke werkwijze onder de loep 
  Een effectieve gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om de juiste prioriteiten en keuzes. In 2022 zijn we met onze partners begonnen om onze gezamenlijke werkprocessen verder te verbeteren. In 2022 hebben we meerdere pilots uitgevoerd. Hiermee experimenteerden we met de rol, functie en werkwijze van twee van onze belangrijkste gezamenlijke besluitvormende overleggen: de thematische RIEC-Informatiepleinen, waar partners informatie uitwisselen, en het RIEC-Interventieoverleg, waar over te ondernemen acties wordt besloten. Eind 2022 hebben we deze werkwijze geëvalueerd. In 2023 passen we op basis van deze evaluatie het werkproces aan. Daarnaast is er een nieuw landelijk RIEC-LIEC werkproces Integrale samenwerking. Daarin staat hoe het proces van een casus, van binnengekomen signaal tot afsluiting, verloopt en hoe organisaties daarin samenwerken. Dat landelijke  werkproces nemen we hierin ook mee.  
 • Toepassing RIEC-convenant en LSI-convenant
  Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken verschillende partijen landelijk hoe de toepassing van het RIEC-convenant en de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams (‘LSI-convenant’), elkaar kunnen versterken. Het RIEC Noord-Holland doet hieraan mee. In Noord Brabant werd onderzocht hoe RIEC-partners en LSI-partners in casuïstiek inhoudelijk samen kunnen werken. In Noord Holland werden juist de verschillende interventiemogelijkheden van betrokken partijen in een casus onderling vergeleken, om vervolgens de meest kansrijke te selecteren. 
  Begin 2023 worden de uitkomsten van de pilots centraal besproken en zal bepaald worden of en hoe hieraan vervolg wordt gegeven. 
 • Netwerkbijeenkomsten
  We vinden het belangrijk om niet enkel onze kennis over te dragen, maar ook kennisdeling tússen onze partners te stimuleren. In 2023 organiseren we daarom weer diverse netwerkbijeenkomsten voor verschillende disciplines, voor de uitwisseling van kennis en ervaringen en versterking van het netwerk. In de netwerkbijeenkomsten zullen onder meer de wet Bibob (waarmee gemeenten de integriteit van vergunningaanvragers kunnen beoordelen) en de wet Damocles (waarmee burgemeesters panden kunnen sluiten waar drugs worden gevonden of verhandeld) centraal staan, evenals de betekenis die door rechters is gegeven aan relevante wetgeving in de ondermijningsaanpak (jurisprudentie).  Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de manier waarop de Algemene Plaatselijke Verordening kan helpen georganiseerde criminaliteit te bestrijden. 
 • RIEC over de grenzen
  Ondermijnende criminaliteit houdt zich niet aan grenzen. Daarom trekken we in de aanpak samen op met de andere RIEC’s, het LIEC en EU-RIEC. Die organisatie heeft als doel om de bestuurlijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland bij de aanpak te versterken. In samenwerking met het RIEC Amsterdam-Amstelland gaan we ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied regio-overstijgend aanpakken. In RIEC-LIEC-verband zal een interregionale analyse worden gemaakt van de actuele kennis en inzichten over gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit in de belangrijkste (lucht)havens van ons land. Samen met het RIEC Rotterdam zal het RIEC NH de totstandkoming hiervan coördineren. 
 • Inzet communicatie-expertise
  In 2022 leverde het RIEC NH bij wijze van proef in het kader van een integraal gebiedsgericht project communicatie-expertise. Het ging daarbij specifiek over de inzet van externe communicatie over de projectactiviteiten en het effect daarvan. Hiermee  beoogden we naast een gezamenlijke aanpak ook de maatschappelijke weerbaarheid in het gebied te versterken en gelegenheidsstructuren te verkleinen. Daarnaast wilden we de publiek-private samenwerking (met specifiek geanalyseerde doelgroepen) in het gebied verstevigen en transparant zijn (intern en extern) over het project en de resultaten. De proef is door de betrokken partners positief geëvalueerd. De wens om in de toekomst meer gebruik te maken van integrale communicatie vanuit het RIEC NH kwam ook naar voren in de bredere regionale evaluatie van het RIEC NH die in 2022 die door RIEC-partners werd uitgevoerd. Om die reden is besloten hier verder in te investeren en zijn middelen begroot voor het aanstellen van een communicatie-expert bij het RIEC NH. Met het beter zichtbaar maken van de resultaten en effecten van de RIEC-samenwerking in zowel de repressieve als preventieve ondermijningsaanpak, willen we tevens het draagvlak voor deze samenwerking onder onze eigen partners verder vergroten. 

Flexibele Uitvoeringskracht

Om de slagkracht van de overheid te vergroten, zijn naast kennis en expertise ook voldoende medewerkers nodig. Het RIEC-LIEC kan zorgen voor projectleiders en analisten om partners te ondersteunen in hun aanpak of helpen om goede externe krachten te vinden. Bovendien ondersteunt het RIEC zowel inhoudelijk als procesmatig bij specifieke casussen en projecten.

Producten en diensten
 • Netwerkportaal 
  Het RIEC-LIEC bemiddelt bij het uitwisselen van kennis en medewerkers tussen partners.
 • Uitvoeringscoördinatie
  Het RIEC-LIEC ondersteunt partners die casusregie en/of projectleiding nodig hebben. Als het nodig is, kunnen medewerkers van het RIEC-LIEC ook zelf de rol van casusregisseur of projectleider vervullen. In de rol van aanjager, begeleider en/of monitor helpt het RIEC-LIEC zo bij een effectieve en efficiënte samenwerking in casussen en projecten. 
 • RIEC-inzet bij gemeenten voor afgebakende periode
  Soms hebben gemeenten tijdelijk behoefte aan specifieke expertise. Een preventieve of repressieve aanpak kan bijvoorbeeld soms juridisch ingewikkeld zijn. Dan heb je extra maatregelen nodig. Misschien moet er bijvoorbeeld iets worden toegevoegd aan een Algemene Plaatselijke Verordening. Welke maatregel ook nodig is, het RIEC NH kan ondersteunen met (juridische) kennis, expertise en advies.
Speerpunten 2023
 • Repressieve actie blijft nodig
  Naast de preventieve maatregelen blijft ook in 2023 het actief aanpakken van ondermijnende criminaliteit, de repressie, heel belangrijk. Immers, informatie uit specifieke zaken die we behandelen kunnen we ook gebruiken voor de versterking van de lokale preventieve aanpak, veranderingen in beleid die nodig zijn en voor barrières die we opwerpen voor criminelen. Repressieve acties ondernemen we samen met onze partners. We herkennen misstanden en brengen concrete signalen van ondermijnende criminaliteit samen. Daarna nemen we hiertegen uiteraard gezamenlijk maatregelen. De casusregisseur is daarbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling. Het RIEC NH bewaakt het proces en helpt de betrokken organisaties effectief gezamenlijke besluiten te nemen. Ook proberen we met elkaar slimme oplossingen te vinden voor eventuele knelpunten in de samenwerking tussen de partners.
 • Werving casusregisseurs
  Het RIEC NH groeit, net als de behoefte aan professionele casusregisseurs. In 2022 zijn we gestart met het werven en aanstellen van meer casusregisseurs. In 2023 gaan we deze groep verder helpen professionaliseren met trainingen en opleiding.
 • Ondersteuning gemeenten
  In het regionaal versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland hebben de samenwerkende partners van het RIEC NH vastgelegd hoe zij de komende jaren een impuls willen geven aan de aanpak van ondermijning in onze eenheid. Daarvoor kunnen gemeenten een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het RIEC NH. Het gaat daarbij om zowel kennis en expertise als praktische hulp bij het versterken van de lokale (gemeentelijke) informatiepositie, het maken van een plan van aanpak van ondermijnende criminaliteit en de inzet van het bestuurlijk instrumentarium (zoals bestuurlijke integriteitstoetsen, bestuurlijke sluitingen van panden, de invoering van vergunningplicht en bestuurlijk afpakken). Afhankelijk van de specifieke vragen, huren we hiervoor tijdelijk extra (juridische) specialistische medewerkers in.  

Handhavingsknelpunten

De partners van het RIEC mogen alleen vertrouwelijke gegevens uitwisselen bij concrete signalen van ondermijnende criminaliteit. Soms zijn er duidelijke aanwijzingen dat hiervan sprake is, maar zijn deze niet concreet genoeg om een RIEC-casus te starten. In zo'n geval kan de stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland dit als een zogenoemd handhavingsknelpunt vaststellen. 

Op basis van een handhavingsknelpunt kan het RIEC Noord-Holland met de partners gegevens uitwisselen, zonder dat er een concreet signaal is ontvangen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De informatie-uitwisseling over deze knelpunten moet bijdragen aan het inzicht in de problematiek in gebieden of sleutelplaatsen, die knooppunt voor criminaliteit zijn of daar kwetsbaar voor zijn. Met dit onderzoek kunnen we de ondermijnende criminele activiteiten vaststellen, om die vervolgens effectief aan te pakken. Hiermee zijn de handhavingsknelpunten van groot belang voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de regio Noord-Holland.

Een handhavingsknelpunt kan betrekking hebben op personen, een geografisch gebied of een branche. 

[1] Artikel 1.7 van het RIEC-LIEC- convenant

image

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

Complete begroting 2023