Weerbare jeugd

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Binnen de eenheid Noord-Holland kwamen tussen 2017 en 2021 ruim 1000 jongeren in aanraking met de politie in verband met drugscriminaliteit. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Uit een onderzoek dat we deden, bleek dat het vooruitzicht van status, geld en mooie spullen een grote aantrekkingskracht heeft op jongeren in een kwetsbare positie. Zij lopen een verhoogd risico om verder af te glijden in de drugscriminaliteit of andere vormen van zware criminaliteit. 

Met het project Weerbare jeugd helpen we te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (drugs)criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. De reikwijdte is breder dan alleen drugscriminaliteit. We zien namelijk dat drugscriminaliteit samen kan gaan met (ernstige) geweldsdelicten, cybercrime of oplichting, maar ook met uitbuiting van jongeren. 

We werken in 2023 aan 3 deelprojecten:

 1. Lokale aanpakken versterken waarin preventie, vroegsignalering en repressie hand in hand gaan. Dat betekent een combinatie van problemen voorkomen, vroeg opmerken en strafbare feiten bestraffen. Stevige lokale coalities van partners zoals gemeenten, scholen, jongerenwerk, hulpverlening en politie zijn daarbij essentieel. In 2023 helpen we gemeenten bij hun lokale aanpak. Omdat problemen en prioriteiten lokaal verschillen, is de invulling hiervan elke keer maatwerk.
 2. Investeren in kennis en handelingsperspectief, waarmee partners weten wat ze kunnen doen bij deze problemen. We organiseren bijeenkomsten om kennis te vergroten en verbindingen tussen partners te stimuleren.
 3. Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren en hun omgeving. We zoeken naar vernieuwende manieren om dit te doen. 

Een substantiële groep jongeren en jongvolwassenen lijkt vatbaar voor de aantrekkingskracht van drugscriminaliteit en daaraan gerelateerde misdaad. Dit hangt samen met verschillende onderliggende problemen. Die vormen niet alleen een voedingsbodem voor drugscriminaliteit, maar ook voor andere maatschappelijke problemen die bij jongeren kunnen spelen. Denk aan cybercriminaliteit, (criminele) uitbuiting, radicalisering en extremisme. Veel van deze problemen spelen zich af op het snijvlak van veiligheid en de zorg en ondersteuning van bewoners.
Cruciaal in de aanpak is een effectieve samenwerking tussen professionals die zich daarmee bezighouden. Daarnaast is het belangrijk om, op onderdelen, stevigere repressieve maatregelen te nemen. Die zijn noodzakelijk om als overheid duidelijke grenzen te stellen. 

1.1 Ondersteuning lokale aanpak

Doelen en resultaten

Doelen
 • Het aanbieden van ondersteuning bij de analyse van de problemen.
 • Het aanbieden van ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak.
 • Het versterken van de lokale coalitie.
Beoogde resultaten
 • Door onze hulp hebben gemeenten beter zicht op de lokale problemen van jeugd.
 • Daar kunnen ze goed op reageren door een samenhangend plan van aanpak. Dat combineert het voorkomen, vroeg signaleren en bestraffen van criminaliteit.

1.2 Veerkracht in de wijk

Daarnaast willen we de (veer)kracht van specifieke wijken vergroten. Dat doen we in 2 gemeenten. Jeugdproblemen staan zelden op zichzelf. Vaak spelen factoren als verloedering, leegstaande winkels, sociale problemen achter de voordeur en onveiligheidsgevoelens een rol. De (veer)kracht van een wijk kan groeien door een brede coalitie te vormen van professionals en bewoners. Zo kunnen we patronen die de problemen in stand houden, doorbreken.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Doorbreken van jeugdproblemen in de wijk.
 • Door het bouwen van stevige lokale coalities.
 • En het versterken van de (veer)kracht van de wijk.
Beoogde resultaten
 • In 2 gemeenten hebben we een werkwijze ontwikkeld die de (veer)kracht van de wijk versterkt.
 • De ervaringen in deze gemeenten delen we in de eenheid zodat anderen gemeenten hiervan kunnen leren.

1.3 Verbinding tussen preventie en repressie

Vanaf 2023 ontvangt het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland structureel geld om invulling te kunnen geven aan de versterking van de Justitiële functie in wijken. Dit biedt kansen in de eenheid Noord-Holland om een repressieve aanpak als stok achter de deur te gebruiken om de preventieve aanpak te versterken. Hierbij is het OM afhankelijk van de mensen die de politie kan vrijmaken en inzetten.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Het verminderen van de aantrekkelijkheid van (drugs)criminaliteit voor jongeren door de afschrikwekkende werking van een repressieve aanpak.
Beoogde resultaten
 • Een gezamenlijke visie van OM, politie en het project Weerbare jeugd op het samenspel tussen preventie en repressie in de eenheid Noord-Holland.
 • De vertaling van deze visie naar een aanpak in de praktijk.

2 Investeren in kennis, expertise en netwerk

In de aanpak van jongeren en (drugs)criminaliteit is het van belang dat professionals die met deze doelgroep werken voldoende kennis en handelingsperspectief hebben en elkaar weten te vinden. We organiseren bijeenkomsten om die kennis te vergroten en verbindingen tussen partners te stimuleren. In 2022 ontwikkelden we de film en het interactieve lespakket BUIT over criminele en seksuele uitbuiting. Deze film is gericht op jongeren. We ontwikkelen BUIT verder voor professionals om de kennis en het handelingsperspectief te vergroten rond criminele en seksuele uitbuiting. We brengen BUIT voor professionals in 2023 in de eenheid onder de aandacht.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Vergroten van de kennis en het handelingsperspectief onder professionals (onder meer met BUIT voor professionals).
 • Stimuleren van samenwerking tussen partners.
Beoogde resultaten
 • Elke 2 maanden organiseren we een bijeenkomst voor gemeenten waarbij we een good practice delen en actuele ontwikkelingen uitwisselen. Hierdoor kunnen gemeenten ook onderling van elkaar leren.
 • We versturen elke 2 maanden een nieuwsbrief met actuele trends, ontwikkelingen en relevante bijeenkomsten.
 • We maken BUIT voor professionals bekend onder professionals in de regio.
 • We organiseren netwerkmomenten waarbij nieuwe kennis, goede praktijkvoorbeelden en onderlinge samenwerking centraal staan.
 • We voeren gesprekken met jongeren over hun leefwereld en brengen hun inzichten over aan professionals.

3 Vergroten van de weerbaarheid

Om te voorkomen dat jongeren in de (drugs)criminaliteit terechtkomen, willen we de weerbaarheid van jongeren en hun omgeving blijven vergroten. Dat doen we door de volgende middelen beschikbaar te stellen:

 • Escapegame Foute Centen, een spel dat jongeren laat nadenken over de wereld achter ‘kleine’ klusjes.
 • BUIT in de klas (lespakket voor scholen).
 • Voorlichtingslessen van Halt.
 • Website dealenmetdrugs.nl (voor ouders)
 • Deal With It Online Community. Samen met de Haarlemse Jongerenorganisatie Triple Threat hebben we de online community Deal With It gecreëerd. Jongeren zijn een groot deel van de dag online en ook daar zijn vormen van (drugs)criminaliteit zichtbaar. Daarom vinden we het van belang om aansluitend op de online leefwereld van jongeren, hen online aan het denken te zetten over drugs en criminaliteit.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Vergroten van de weerbaarheid van jongeren en hun ouders tegen (drugs)criminaliteit en uitbuiting
 • Gemeenten en partners stimuleren om beschikbare middelen te gebruiken om deze problemen te voorkomen.
Beoogde resultaten
 • Een vernieuwde interventiekaart, waarop diverse acties tegen criminaliteit staan, voor de gemeenten en andere partners.
 • Een evaluatie van de nieuw ontwikkelde interventies (Deal With It)
 • Een verkenning van de mogelijkheden om rolmodellen/credible messengers in te zetten (bijvoorbeeld als mentor voor jongeren die dreigen af te glijden of in de begeleiding van jongeren die al in de criminaliteit zitten)
 • Een verkenning van de mogelijkheden om jongeren meer perspectief te bieden op het gebied van werk.
image

Investering project Weerbare jeugd

Overige projecten programma ondermijning