Over Noord-Holland Samen Veilig

De burgemeesters van de gemeenten in de eenheid Noord-Holland hebben met het Openbaar Ministerie en de Politie in Noord-Holland het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) vastgesteld. Hierin hebben zij beschreven aan welke regionale veiligheidsprioriteiten zij willen werken. Het IMV 2019-2022 is met is op 22 september 2022 verlengd met een jaar (2023). De regionale veiligheidsprioriteiten zijn:

 • Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving.
 • Versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.
 • Contraterrorisme en het tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme.
 • Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Sinds 2018 coördineert het projectteam Noord-Holland Samen Veilig (NH Samen Veilig) de aanpak voor deze vier prioriteiten, onder aansturing van één programmamanager. Het team doet dit in nauwe samenwerking met haar partners in de eenheid en heeft daarbij de projectleiding. Ieder project heeft bestuurlijke ambassadeurs (burgemeesters) die de voortgang van de projecten in de gaten houden.

Onderdeel van Noord-Holland Samen Veilig is het Programma Aanpak Ondermijning (PAO), dat sinds 2019 wordt uitgevoerd. 

Het kabinet heeft structureel extra geld beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio's te versterken. Ook voor de aanpak in belangrijke (lucht)havens is extra geld vrijgemaakt. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit hebben zijn de volgende vier thema’s geprioriteerd: drugsproductie en -logistiek, weerbare jeugd, criminele geldstromen en uitbuiting. Deze onderwerpen vormen de rode draad in de veiligheidsproblemen waarmee gemeenten in onze regio worstelen. Op deze thema’s voeren we vanuit het RIEC NH op regionaal niveau regie op het ontwikkelen van een effectieve preventieve en repressieve aanpak.

Naast de inhoudelijk geprioriteerde ondermijningsthema’s, investeren we extra in de aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol en in het Noordzeekanaalgebied. In dit laatste gebied werken we nauw samen met het RIEC Amsterdam-Amstelland.

De uitvoering van de projecten van het PAO gebeurt in nauwe samenwerking met het RIEC Noord-Holland.

Klik hier voor de toelichting op het Programma Aanpak Ondermijning

Het PAO wordt gefinancierd met extra middelen die de regio ontvangt van het ministerie van Justitie en veiligheid. De projecten die horen bij overige drie veiligheidsprioriteiten worden bekostigd door de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie.  

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de lokale veiligheidsplannen van gemeenten, lokale veiligheidsbeelden, analyses van criminaliteit en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP), het gezamenlijk bestuurlijk overleg van alle burgemeesters in de eenheid, de politiechef en hoofdofficier van justitie. Het RBOP is het overleg waarin de 32 burgemeesters, de politiechef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

Het IMV 2019-2022 is met een jaar verlengd tot en met eind 2023. Dat betekent dat het IMV met de thema’s Cyber, CTER, Zorg en Veiligheid en Ondermijning, twaalf maanden langer van kracht blijft. Het nieuwe IMV gaat gelden voor de periode 2024 tot en met 2027.

Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV)

Werkgebied van NH Samen Veilig

Op dit kaartje is het werkgebied van NH Samen Veilig te zien: het bestaat uit 32 gemeenten, ingedeeld in de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Het gebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, zonder de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek en vormt de politie-eenheid Noord-Holland. De grenzen van de politie-eenheid zijn gelijk aan die van het arrondissement Noord-Holland van het Openbaar Ministerie.

De eenheid Noord-Holland kenmerkt zich door:

 • Een afwisseling van stedelijk en uitgestrekt landelijk gebied met een aantal middelgrote stedelijke kernen (onder andere Alkmaar, Haarlem en Zaanstad).
 • Het gebied is waterrijk en ook grotendeels omgeven door water. Het heeft veel havens, zoals de zeehavens IJmuiden en Den Helder en vele jachthavens.
 • Enkele belangrijke toeristische trekpleisters zoals de Noordzeekust en het eiland Texel
 • Enkele belangrijke infrastructurele knooppunten als de luchthaven Schiphol en het Noordzeekanaal.

V10

V10

De politie-eenheid Noord-Holland is ingedeeld in tien geografische basisteams. Elk van deze teams werkt in één of meerdere gemeenten. In ieder basisteam bestaat een driehoeksoverleg waarin de burgemeester(s), lokale politiechef en officier van justitie (OvJ) zitten. De burgemeester(s) en de OvJ voeren gezamenlijk het gezag uit over de politie. In het driehoeksoverleg komen de lokale veiligheidsvraagstukken aan de orde.

Eens per twee maanden komen de voorzitters van de tien basisteam driehoeken bijeen samen met de politiechef en de hoofdofficier van justitie in een overleg dat de V10 (tien voorzitters) heet. In de V10 komen de veiligheidsonderwerpen uit de driehoeken op eenheidsniveau samen. Daarnaast is de V10 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) en de projectorganisatie NH Samen Veilig. 

De V10 stelt ook jaarlijks het Uitvoeringsplan (jaarplan) van NH Samen Veilig vast. De ambtelijk secretarissen van de driehoeken, die samenkomen in een zogenoemd ‘Informatieoverleg’, en de adviseur van de regioburgemeester bereiden het V10-overleg ambtelijk voor.

Deelnemers

 • Regioburgemeester, ook voorzitter (burgemeester van Haarlem)
 • Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
 • Politiechef (en/of plaatsvervanger)
 • Hoofdofficier van Justitie
 • Adviseur regioburgemeester
 • Projectleiders NH Samen Veilig

Informatieoverleg

Informatieoverleg

De secretarissen van de gezagsdriehoeken vertegenwoordigen de gemeenten in het Informatieoverleg. Ook kan de driehoek hiervoor iemand anders kiezen. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn in dit overleg vertegenwoordigd. De programmamanager van NH Samen Veilig zit het overleg voor. In het informatieoverleg wordt de voortgang van de projecten van NH Samen Veilig besproken. Ook dient het overleg als afstemmingsmoment tussen de vertegenwoordigers van de 10 driehoeken. De onderwerpen die op de agenda van de driehoeksoverleggen staan, worden hier met elkaar besproken.

Deelnemers

 • Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
 • Ambtelijk secretarissen van de tien driehoeken
 • Bestuursadviseurs van de politie
 • Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie