Uitbuiting

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Uitbuiting grijpt diep in op de levens van vaak kwetsbare mensen en heeft op slachtoffers ernstige lichamelijke en psychologische effecten. Criminelen maken inbreuk op de vrijheid en persoonlijke integriteit van mensen, om zichzelf te verrijken. Uitbuiting is geen geïsoleerde vorm van criminaliteit, maar één van de ‘bedrijfsactiviteiten’ van misdadigers. Wij beschouwen uitbuiting daarom ook niet als afzonderlijk verschijnsel, maar in samenhang met andere vormen van criminaliteit en mensenhandel. 

Er zijn verschillende vormen van uitbuiting waaronder seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of uitbuiting waarbij mensen tegen hun zin worden ingezet voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld jongeren die als drugskoerier of geldezel worden geronseld.

Verkenning naar structurele regionale inbedding van het thema mensenhandel

Wat houdt het in?

Het doel van dit deelproject is, te bewerkstelligen dat dit onderwerp structureel aandacht krijgt van gemeenten doordat zij er beleid op maken en dit uitvoeren.

In samenspraak met gemeenten en andere betrokken ketenpartners onderzoeken we hoe gemeenten en de samenwerkende ketenpartners naar een regionale inbedding van het thema mensenhandel kunnen toewerken.

Hierbij is de behoefte bij gemeenten aan ondersteuning of coördinatie, leidend. In 2023 ronden we een aanpak hiervoor af.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Een concreet en breed gedragen voorstel aan de Stuurgroep/V10 voor een structurele regionale ondersteuning bij de strijd tegen mensenhandel in de regio Noord-Holland (vanaf 2024).

 

 

Beoogde resultaten
 • Besluitvorming in de Stuurgroep/V10 over de wijze waarop gemeenten, vanaf 2024, ondersteund kunnen worden bij het thema mensenhandel.

Facilitering en borging project Bestuurlijk Toezicht Prostitutie (BTP)

Wat houdt het in?

Landelijk hebben de gemeenten en de politie afgesproken dat het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche wordt teruggelegd bij de gemeenten. Het toezicht zit daarmee in een overgangsfase. Op dit moment voert de politie het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche alleen nog op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten uit. In dit deelproject creëren we voor de gemeenten in de eenheid Noord-Holland hiervoor de randvoorwaarden en zorgen we voor een goede overgangsperiode.

Goed en effectief toezicht houden op prostitutie door gemeenten, een taak die eerder bij de Politie was belegd, vraagt om kennis en kunde. Via dit deelproject wordt kennisopbouw gefaciliteerd en geadviseerd we over effectief en efficiënt toezicht.

Bestuurlijk toezicht Prostitutie houdt in dat in de eenheid Noord-Holland 3 districtelijke teams van gemeentelijke toezichthouders zijn gevormd. Deze teams voeren de controles in hun district uit. Ieder district beschikt over een coördinator.

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om dit project in de 3 districten van de regio Noord-Holland in te voeren. Het jaar 2023 staat in het teken van de tweede fase. Nu moeten we het project BTP efficiënt en zorgvuldig in de praktijk brengen. 

Doelen en resultaten

Doelen

Vanaf het vierde kwartaal 2022 zijn de werkprocessen voor het project BTP beschreven en breed beschikbaar zodat de drie districten op dezelfde wijze hun toezicht kunnen uitvoeren. Bij deze werkprocessen zullen nog een standaard-verwerkersovereenkomst en eventueel een dienstverleningsovereenkomst (DVO) moeten worden gemaakt voor een goede uitvoering van dit project.

 • Op basis van de werkprocessen kijkt de ICT-werkgroep BTP of aanpassing van de bestaande zaaksystemen van de 3 coördinerende gemeenten nodig is en of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Op basis van gezamenlijke uitgangspunten moet er per coördinerende gemeente een concreet uitvoeringsplan
 • In 2022 zijn voor dit project coördinatoren aangesteld. In 2023 ondersteunen we hen bij de verdere begeleiding van de districtelijke teams van de gemeentelijke toezichthouders BTP en bij de uitvoering van de controles. Dan gaat het in het bijzonder om de ondersteuning bij het organiseren van twee expertbijeenkomsten, waarin de toezichthouders BTP kennis en ervaringen delen, en bij het maken van afspraken met de politie (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel).
 • Een vervolg op de verkenning van en voorbereiding op de komst van een monitoringstool, de zogenoemde webcrawler, voor de 3 coördinatoren in de regio Noord-Holland. In 2022 is een eerste stap gezet met een presentatie door het bedrijf Web IQ. We gaan enkele landelijke ervaringen vanuit gemeenten die al werken met de tool delen om zo beter te kunnen beoordelen of het instrument ook geschikt is voor onze regio. Mochten de ervaringen positief zijn, dan gaan we verder met de verkenning. Dan komen er onder meer presentaties, waaronder voor de werkgroep die voor het project BTP is opgezet en voor gemeenten, en een offerte-traject.
Beoogde resultaten
 • Ondersteuning van de gemeenten bij fase 2 van het implementatieplan Bestuurlijke Toezicht Prostitutie in 2023.
 • De 3 districtelijke teams, onder leiding van de aangestelde coördinatoren BTP, voeren efficiënt en professioneel controles uit voor het bestuurlijk toezicht op prostitutie.

Facilitering regionale aanpak van het thema arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling in Noord-Holland

Wat houdt het in?

In najaar 2022 is met de gemeente Hollands Kroon een pilot gestart om arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling tegen te gaan. Ernstige benadeling is de situatie wanneer mensen vies, gevaarlijk of zwaar werk doen waarbij stelselmatig arbeidswet- en regelgeving wordt overtreden. De pilot wordt gestart in nauwe samenwerking met het RIEC Noord-Holland.

We willen meer informatie verzamelen over de aard en omvang van het probleem. Ook kijken we welke risicofactoren de kans op uitbuiting doen toenemen. De pilot moet aanknopingspunten bieden voor een aanpak om deze vorm van criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. In 2023 kunnen andere gemeenten in de eenheid gebruik maken van de uitkomsten en geleerde lessen van deze pilot.

Doelen en resultaten

Doelen

Gemeente Hollands Kroon, en later in 2023 andere gemeenten in de regio Noord-Holland, krijgen actief ondersteuning om meer te weten te komen over:

 • aard;
 • omvang;
 • en risicofactoren die te maken hebben met arbeidsuitbuiting

Op basis van de opgedane kennis ontwikkelen we een preventieve aanpak die we breed in de regio beschikbaar stellen.

Beoogde resultaten
 • Gemeenten in de regio Noord-Holland krijgen de aanpak van het experiment dat in Hollands Kroon tegen arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling is uitgevoerd.
 • Gemeenten kunnen ondersteuningen krijgen bij het toepassen van geleerde lessen en best practices.

Pilot informeel signalen overleg arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling eenheid Noord-Holland

Wat houdt het in?

Op verzoek van o.a. zorgcoördinatoren is medio 2022 gestart met een laagdrempelig overleg voor professionals van gemeenten in de regio. De NLA en een zorg coördinator zijn ook aangesloten. In dit overleg kunnen signalen of casuïstiek geanonimiseerd worden ingebracht en besproken. Doel is om een goede aanpak en verrijking van signalen te stimuleren en kennis daarover te delen. Op basis van de evaluatie en de positieve beoordeling door de deelnemers, wordt dit overleg in 2023 voortgezet.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Op laagdrempelig wijze delen van kennis en ervaring over signalen en casuïstiek arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling in de regio Noord Holland.
Beoogde resultaten
 • Bevordering van deskundigheid en samenwerking van de betrokken professionals in de regio Noord Holland en stimuleren van het oppakken en uitzoeken signalen van arbeidsuitbuiting /ernstige benadeling.
image

Investering project Uitbuiting

Overige projecten programma ondermijning