Criminele geldstromen

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Met behulp van crimineel verdiend vermogen krijgen criminelen in de maatschappij snel een positie, status en macht. Als dat vermogen zich kan vermengen met legaal verdiend inkomen, dan beschadigt dat het economisch systeem. De zichtbare verschijnselen hiervan, zoals een luxe levensstijl met dure auto’s en sieraden, ondermijnen onze samenleving en zijn aantrekkelijk voor jongeren die mogelijk afglijden naar de criminaliteit.

Het afpakken van criminele investeringen in panden, ondernemingen en luxegoederen is belangrijk en daarmee kunnen we criminelen zichtbaar tegenwerken. Zo laten we zien dat misdaad níet loont, neemt de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit af en herstellen we vertrouwen in de overheid.

Criminele geldstromen algemeen

We willen op lokaal en regionaal niveau een samenhangende integrale preventieve én repressieve aanpak van witwassen, gebaseerd op een gedegen integraal intelligencebeeld, waar informatie van verschillende overheidspartners wordt gebundeld waardoor een compleet beeld ontstaat. We zoeken hierin nadrukkelijk de samenwerking met private partijen.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Dynamisch inzicht in de aard en omvang van criminele geldstromen in de eenheid Noord-Holland.
 • We brengen gelegenheidsstructuren voor witwassen in kaart.
 • In samenwerking met private partijen ontwikkelen we barrières om witwassen te voorkomen en te stoppen.
 • We zetten in op de doorontwikkeling van het thematisch Informatieplein Financieel (TIF). Het TIF bestaat uit financieel specialisten van verschillende RIEC-partners. Zo ontstaat een integraal intelligencebeeld op geldstromen en kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt in de integrale aanpak.
 • Samen met publieke en private partijen werken we aan bewustwording en een betere kennispositie bij professionals uit de financiële branche maar ook binnen de financiële opsporing, zoals rechercheurs. Om de poortwachtersfunctie van private partijen te versterken, bieden we concrete handelingsperspectieven op maat.
 • De aanpak is duidelijk zichtbaar voor burgers en voelbaar voor criminelen. Misdaad loont niet.
Beoogde resultaten
 • Op in ieder geval twee veiligheidsvraagstukken (thema’s drugsproductie en weerbare jeugd) wordt een integraal intelligencebeeld over mogelijke criminele geldstromen opgeleverd. De gelegenheidsstructuren die de criminele geldstromen faciliteren, worden ook in kaart gebracht.
 • Op basis van het integraal intelligencebeeld worden preventieadviezen (in samenwerking met publieke en private partijen) verstrekt aan publieke en private partijen;
 • De preventieadviezen zijn concreet en vermelden op te werpen barrières. Tevens zal het integraal intelligencebeeld bijdragen aan effectieve interventieadviezen ten behoeve van de thema’s drugsproductie en weerbare jeugd.
 • Er worden meerdere bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd onder publieke en private partijen ten einde versterkte financiële weerbaarheid te creëren.
 • Door versterkte bewustwording bij publieke en private partijen stijgt het aantal signalen van witwassen van partners anders dan de politie naar 25% van het totaal aan signalen.
 • De zichtbare aanpak laat zien dat misdaad niet loont.

FIT - Financial Intelligence Team

Criminelen investeren hun illegaal verkregen vermogen in panden, ondernemingen en luxegoederen. Zo krijgen ze een positie, status en invloed in de bovenwereld. Het afpakken van het crimineel verdiend vermogen is daarmee een onmisbaar instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het afpakken van crimineel vermogen vereist doorgaans een langdurig en soms ook ingewikkeld onderzoek. Het Financial Intelligence Team (FIT) specialiseert zich in afpakken na een kort onderzoek. Naar aanleiding van een signaal van ongebruikelijk bezit zoals een dure auto van iemand die een uitkering heeft, verzamelt het FIT bij verschillende samenwerkende overheidsinstellingen informatie om vervolgens direct in te grijpen.

Doelen en resultaten

Doelen

Meer, sneller en slagvaardiger afpakken van crimineel vermogen en hiermee:

 • De onaantastbaarheid van criminelen doorbreken;
 • Criminele bedrijfsprocessen verstoren;
 • Een duidelijke maatschappelijke norm (‘misdaad mag niet lonen’) stellen door snel en zichtbaar overheidsoptreden.

En verder:

 • Een sterker optreden van overheidsorganisaties door meer gezamenlijke acties tegen criminelen te ontwikkelen.
 • Ook binnen de diverse samenwerkende organisaties de mogelijkheden versterken om crimineel vermogen af te pakken.
Beoogde resultaten
 • Het FIT-proces van afpakken en opsporen wordt in 2023 als werkproces beschreven en onderdeel van het dienstenaanbod van het RIEC. Met dit geborgd proces pakken we snel, slagvaardig en rechtvaardig af.
 • Informatie uit signalen wordt verwerkt in het fenomeenbeeld criminele geldstromen.
 • Dat fenomeenbeeld levert een verbeterd zicht op afpakkansen, zodat we de repressieve kant van onze aanpak versterken.
 • Op basis van deze informatie pakken we in 2023 meer crimineel verkregen vermogen af doordat er 10% meer signalen kunnen worden omgezet in een echte casus.
 • Deelnemende samenwerkingspartners hebben meer kennis over en bewustwording van ongebruikelijk bezit.
 • Alle RIEC-partners in de afpakketen, van signalering tot vervolging, uit de eenheid Noord-Holland hebben de interactieve training “Schakel scherp”(https://schakelscherp.nh-sv.nl) gevolgd.
 • De FIT-methodiek, de werkwijze en het werkproces waarlangs het integraal uitvoeringsteam van rechercheurs (Politie, FIOD en in de toekomst mogelijk ook de KMar) en de belastingdienst werken. Dat team is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het afpakken. De werkwijze en werkproces krijgt in 2023 een vaste plek in de bestaande organisaties van de samenwerkingspartners.
image

Investering project Criminele geldstromen

Overige projecten programma ondermijning