Locatiegerichte aanpak

Binnen de locatiegerichte aanpak zijn het gebied Schiphol-Oost (verschillende deelgebieden) en de bagagekelder geprioriteerd. 

Doelen en resultaten

Doelen
 • General Aviation: een bijdrage aan een integer gebruik van General Aviation op de luchthaven Schiphol ter voorkoming van drugssmokkel.
 • We hebben de bestaande beveiliging die uit de EU-regelgeving voortvloeit met aanvullende maatregelen versterkt. Daarmee kunnen we (ondermijnende) criminaliteit op het beveiligd bedrijventerrein Schiphol-Oost tegengaan.
 • Regulier bedrijventerrein (waaronder het bedrijvenpark Fokker Logistics): het waar nodig multidisciplinair aanpakken van misstanden en opwerpen van effectieve barrières tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein Schiphol-Oost.
 • Bagagekelder: een integere bagagekelder. Daarbij zijn het voorkomen en vroegtijdig herkennen dan wel verstoren van niet-integer of crimineel gedrag in de kelder de uitgangspunten.
Beoogde resultaten
 • Aanpassingen in de fysieke omgeving van de locaties, zoals verbeterde toegangsbeheersystemen, een nieuw passensysteem en verbeterd cameratoezicht.
 • Voortzetting Lokaal Overleg Schiphol-Oost. Hierin wordt onder andere opvolging gegeven aan aanbevelingen uit de reeds opgeleverde bedrijvenscan en het integrale actieplan. Daarnaast worden concrete signalen van ondermijnende criminaliteit op Schiphol-Oost ingebracht en integraal opgewerkt met de RIEC-partners,
  • Verkenning naar de inzet van nieuwe technologie voor het uitvoeren van integrale bedrijvenscans op basis van real time informatie.
 • Versterking van het General Aviation Back Office voor het verstevigen van de informatiepositie, intelligencebeelden en informatiegestuurd optreden binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak.
 • Voortzetting van de werkgroep waarin de acties in de bagagekelder worden afgestemd. Het gaat onder meer om de inzet van integrale controles, het nemen van fysieke maatregelen en het verbeteren van de informatiepositie om het gedrag van de medewerkers positief te beïnvloeden. Met deze werkgroep zoeken we ook de samenwerking met TNO.
 • Het opstellen van integrale, lokale inlichtingenbeelden met de betrokken partners.