Verkenning naar structurele regionale inbedding van het thema mensenhandel

Het doel van dit deelproject is, te bewerkstelligen dat dit onderwerp structureel aandacht krijgt van gemeenten doordat zij er beleid op maken en dit uitvoeren.

In samenspraak met gemeenten en andere betrokken ketenpartners onderzoeken we hoe gemeenten en de samenwerkende ketenpartners naar een regionale inbedding van het thema mensenhandel kunnen toewerken.

Hierbij is de behoefte bij gemeenten aan ondersteuning of coördinatie, leidend. In 2023 ronden we een aanpak hiervoor af.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Een concreet en breed gedragen voorstel aan de Stuurgroep/V10 voor een structurele regionale ondersteuning bij de strijd tegen mensenhandel in de regio Noord-Holland (vanaf 2024).

 

 

Beoogde resultaten
  • Besluitvorming in de Stuurgroep/V10 over de wijze waarop gemeenten, vanaf 2024, ondersteund kunnen worden bij het thema mensenhandel.