Integrale aanpak op orde

De integrale aanpak krijgt in 2023 in de 3 zorg- en veiligheidshuizen (verder) een vaste plek. In elk zorg- en veiligheidshuis is een gemeentelijk specialist Radicalisering & Extremisme actief. Die versterkt de aanwezige expertise om te signaleren en te duiden en ondersteunt gemeenten in hun regierol.

Het werkproces rondom de integrale aanpak binnen CTER is afgelopen jaren geëvalueerd. In 2023 pakken we aanbevelingen op om het proces te verbeteren en behouden we de sterke punten. Als onderdeel daarvan maken we een herzien, actueel CTER-convenant.

Een ander belangrijk onderdeel is het verder ontwikkelen van methodisch werken  Met welke elementen en methoden kunnen we ons werkproces verbeteren? Denk aan het werkmodel veilige reïntegratie. Hoe komen we tot het juiste pakket aan maatregelen (zorg en veiligheid) op maat (voor de verschillende doelgroepen binnen de CTER-aanpak)?

Om radicalisering vroeg op te merken bij jongeren, hebben we in de  afgelopen jaren geïnvesteerd in een unieke aanpak: het mentortraject ONE-on-ONE. Dat krijgt in 2023 een vaste plek in het maatregelenpakket van Noord-Holland. De evaluatie van het project waarmee de Hogeschool van Amsterdam in 2022 is begonnen, is in 2023 klaar.

Doelen en resultaten

Doelen
  • Door het oppakken van de aanbevelingen uit evaluaties, staat er eind 2023 een stevig en goed vindbaar integraal werkproces.
  • We geven kennis en expertise in de zorg- en veiligheidshuizen een vaste plek door de gemeentelijk specialisten Radicalisering & Expertise te financieren en te trainen.
  • Verzelfstandiging van het project ONE-on-ONE in de regio. Het ‘product’ krijgt een definitieve vorm en een vaste plek in de organisaties in Noord-Holland.
Beoogde resultaten
  1. Inzet gemeentelijk specialist Radicalisering & Extremisme: Uit procesevaluaties is gebleken dat partnerorganisaties de functie van gemeentelijk specialist (tot nu toe ‘gemeentelijk expert’) cruciaal vinden in de multidisciplinaire aanpak van contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Om aansluiting te vinden bij de behoefte krijgt de functie een deels andere invulling. Daarbij kijken we vooral naar advies en accountmanagement. Vanuit project CTER organiseren we de financiering en training van deze 3 specialisten.
  2. Werkproces CTER op orde: We gaan verder met de aanbevelingen van de procesevaluaties of laten dat door anderen oppakken. Onderdeel daarvan is het verder ontwikkelen van methodisch werken, waaronder het invlechten van (onderdelen uit) het nationaal goedgekeurde werkmodel veilige (re)ïntegratie. Een goede beschrijving van het werkproces draagt bij aan een betrouwbare, transparante, duurzame en meer eenduidige transparante werkwijze.
  3. Actueel CTER-convenant: In 2018 hebben partnerorganisaties een CTER-convenant opgesteld met afspraken over het delen van informatie binnen de aanpak van CTER. In 2022 zijn we begonnen dat convenant te actualiseren en daarmee gaan we verder in 2023. De actualisatie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel casusoverleggen radicalisering dat, op het moment dat we dit jaarplan schrijven, nog naar de Tweede Kamer gaat. Bij de actualisatie kijken we of het juridisch nog klopt, naar het werkproces en naar de gebruikte definities. Het geactualiseerde CTER-convenant is (afhankelijk van het wetsvoorstel) in oktober 2023 af.
  4. Evaluatie en borging ONE-on-ONE: In 2023 krijgt het mentortraject een vaste plek in het maatregelenpakket van samenwerkende organisaties in Noord-Holland, op basis van een advies dat een werkgroep hiervoor in 2022 heeft gemaakt. Ook rondt de Hogeschool van Amsterdam in 2023 een evaluatie af.