Verbinding met andere projecten binnen Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV)

De IMV-thema’s CTER, ondermijning (criminele aanwas en uitbuiting) en cybercrime zijn gebaat bij een betere aansluiting met de zorg. Het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid kan voor die verbindende schakel zorgen. Die verbinding loopt als een rode draad door alle veiligheidsvraagstukken heen. Kennisdeling, deskundigheidsbevordering en informatiedeling zijn hierin terugkerende thema’s.

Doelen en resultaten

Doelen
 • Meer verbinding en samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners incl. het sociaal domein.
 • Zorg- en veiligheidspartners weten elkaar goed te vinden. In hun samenwerking staat de inwoner centraal.
 • Zorg wordt een onmisbaar onderdeel in veiligheidsvraagstukken en andersom.
Beoogde resultaten
 1. Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) 
  Pressure cookers 2023: Na een succesvol experiment in 2022, worden in 2023 pressure cookers georganiseerd voor colleges van Burgemeester en Wethouders. Dit zijn bijeenkomsten waarin snel (under pressure) de lokale situatie tegen het licht wordt gehouden. Burgemeester en wethouders worden zich bewust van wat er speelt in de wijken en wat nodig is om problemen te voorkomen of vroeg op te merken. Maatschappelijk ongenoegen en polarisatie zijn onderwerpen van die bijeenkomsten. Zo worden de thema’s een verantwoordelijkheid van het hele college. Om in te spelen op de actualiteit en gemeenschappelijke belangen en verantwoordelijkheden wordt de pressure cooker op maat aangeboden.
  Verbindingstraject GGD/GGZ in Kennemerland: In het voorjaar van 2022 is het experiment ‘Verbinding in de signalering en aanpak van hybride radicalisering en polarisatie’ in Noord-Holland Noord afgerond. In de pilot kwamen professionals uit de domeinen zorg en veiligheid samen om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van (signaleren en herkennen van) Contraterrorisme, Extremisme, Radicalisering en Polarisatie. Men heeft elkaar (beter) leren kennen en er is meer begrip voor elkaar ontstaan. Deze verbinding gaat ook in Kennemerland en/of Zaanstreek/Waterland plaatsvinden. De invulling is afhankelijk van de wensen en behoeften bij professionals daar. De start is gemaakt in 2022 en het traject loopt door in 2023. 
  Themadag 2023: collega’s van de programmaonderdelen CTER en Zorg en Veiligheid slaan de handen ineen voor een themadag voor het netwerk van professionals in 2023. Om  partners op het snijvlak van CTER en zorg en veiligheid beter te laten samenwerken, wordt de themadag samen georganiseerd. De bijeenkomst staat voor mei 2023 gepland.
 2. Cyber
  In 2022 hebben we vanuit het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid, in samenwerking met gemeenten en partners, een model ontwikkeld voor de afspraken over de lokale (integrale) persoonsgerichte aanpak jeugd. Hiermee kan het zogenoemde geldezelproject, gericht op mensen (veelal jongeren) die hun rekening laten gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen, een doorstart maken. In 2023 bieden we naar vraag en behoefte vanuit het programmaonderdeel Zorg en Veiligheid gemeenten hulp en ondersteuning bij de (door)ontwikkeling van de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA). Hierbij betrekken we de landelijk experts op dit gebied.
 3. Ondermijning 
  Weerbare jeugd: onderzoek wijst uit dat er onvoldoende kennis en bewustzijn is over jongeren/mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zij zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Deze groep wordt onvoldoende (vroegtijdig) gesignaleerd en herkend. Professionals binnen de strafrechtketen moeten zich meer bewust worden van mensen met een licht verstandelijke beperking en hen ook beter herkennen. Zij horen vervolgens ook te weten wat ze voor hen kunnen doen. NB de kennis over LVB is loopt als een rode draad door andere zorg- en veiligheidsvraagstukken. 
  Criminele uitbuiting: we onderzoeken de mogelijkheden om samen op te trekken in dit thema.
 4. Borging
  In 2023 organiseren we in afstemming met de districten een denktank over de borging van zorg in veiligheidsvraagstukken en vice versa. 
  De bundeling van, waar mogelijk en waar van meerwaarde,  alle IMV-projecten om tot een gezamenlijk aanbod aan partners te komen en daarmee het behoud ervan na 2023 te bevorderen.
  We doen aanbevelingen aan politie, OM en 32 gemeenten in Noord-Holland over de borging van zorg in veiligheidsvraagstukken. In 2022 heeft het programmaonderdeel zorg en veiligheid van NHSV een bestuurlijk advies gegeven over een financieel vraagstuk rondom systeem Khonraad. Andere vraagstukken over de werking, kosten en contracten van het systeem Khonraad zijn landelijk belegd, waarbij onduidelijk is waar, wanneer en hoe dit precies zal worden opgepakt. De netwerkregisseur monitort de voortgang en kan, waar nodig, helpen tot een oplossing(-srichting) te komen voor deze vraagstukken.